Kritéria přijímání dětí 2014/2015

11.02.2014 14:12

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 4, Mírového hnutí 1680

 

Termín zápisu pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok je vyhlašován jednou ročně a to na základě dohody mezi zřizovatelem a ředitelkou MŠ.

Obvykle probíhá ve dvou po sobě následujících pracovních dnech od 13,00 do 17,00 hodin.

Žádosti o přijetí se vydávají ve dvou dnech, 14 dnů před přijímáním žádostí již řádně vyplněných.

Termín pro podání žádosti je stanoven po dohodě se zřizovatelem a zveřejněn způsobem v místě obvyklým, tj. vyvěšením plakátů na viditelném místě, na webových stránkách mateřské školy nejpozději 1 měsíc předem.

Zřizovatel zveřejňuje termín pro podání žádostí v časopisu Prahy 11 Klíč a na svých webových stránkách.

Mají-li rodiče zájem, mají možnost si prohlédnout prostory školy, jsou informováni o provozu MŠ, o výši úplaty a aktivitách školy. K tomu slouží Den otevřených dveří, či vlastní webové stránky školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka MŠ v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím ředitelky MŠ k Odboru správních činností ve školství  MHMP.

 

II.

Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka Mateřské školy, Praha 4, Mírového hnutí 1680 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

                                                          

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kriterií:

 

  1. řádně vyplněná žádost podaná ve stanoveném  termínu zápisu
  2. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  3. děti s povoleným odkladem školní docházky
  4. věk dítěte dle zákona děti jsou řazeny sestupně od nejstaršího a takto jsou i přijímány
  5. bydliště na území Prahy 11
  6. v mateřské škole se již vzdělává sourozenec z Prahy 11
  7. individuální situace dítěte – rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy

 

V případě shodnosti posuzovaných kriterií v ojedinělých individuálních případech rozhoduje o přijetí ředitelka školy.

O přijetí dítěte v rámci „zápisu“ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

Výsledek přijímacího řízení je vyvěšen na informační tabuli před ředitelnou MŠ v budově Mírového hnutí 1680 a na webových stránkách školy – rodiče obdrží písemné informace o dalším postupu a datech, kdy budou vyvěšeny výsledky přijímacího řízení při odevzdání vyplněných žádostí do MŠ.      

Písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se vydává na žádost zákonného zástupce.

Písemné Rozhodnutí o nepřijetí se zasílá všem zákonným zástupcům nepřijatých dětí poštou.

 

 

V Praze dne 9. 1. 2014                                                                                 Mgr. Hana Lisecová Zimová

                                                                                                                   ředitelka školy

                                                                                                                                            

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Navštivte fotogalerii

Novinky

22.02.2018 09:41

Vážení rodiče a přátelé školy

V tomto týdnu zakoupila škola pro dvě předškolní třídy 3D panely, které jsou vynikající pomůckou pro přípravu na školu. Jde o aktivní výukovou pomůcku, která dětem obohatí průběh získávání...
12.09.2017 20:18

Nový projekt - Sportující mládež

Nový projekt - Sportující mládež - pro vaše děti.
29.09.2016 11:39

Opět velká gratulace

Naše děti se účastnily soutěže Jak se hasilo před 150 lety, kde Alexandra Malá získala 3. místo a obdržela krásné ceny. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školky. Mgr. Hana Lisecová Zimová

© 2009 Všechna práva vyhrazena.