PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 (DÁLE TAKÉ „MANUÁL")

24.08.2020 14:14

Manuál k provozu škol MŠMT MZd.pdf (1044538)

 

Vážení rodiče, milí přátelé,

Vzhledem k tomu, že se blíží 1.9.2020, ráda bych Vás tímto na začátku tohoto závazného sdělení pozdravila, popřála hodně zdraví a přidala přání co nejúspěšnějšího zvládnutí nového školního roku, které nám komplikuje epidemiologická situace, se kterou jste všichni poměrně dokonale denně obeznamováni prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Jsem přesvědčena o tom, že všechny nás spojuje společný zájem, a to zdraví a bezpečnost našich dětí. Dovoluji si k tomu přidat i můj zájem o zdraví a bezpečnost mých pedagogů a všech pracovníků školy.

Tudíž Vás prosím o mírnou schovívavost v případě, že některá opatření mnou nařízená se Vám budou zdát přemrštěná. Na základě doporučení Ministerstva školství a zdravotnictví jsem vytvořila tento manuál, který je závazný pro naši školu, jedná se o pravidla pro zdárný chod školy.

 Jak jistě víte, docházka do školy může přinést určitá rizika a nemalá omezení.

Omlouváme se za ztížené podmínky, ale v našem i Vašem zájmu je ochrana dětí před riziky, která je v této situaci mohou ohrozit.

 • Při vstupu do areálu i budovy školy, je nezbytné, aby rodiče měli přes obličej ochranou roušku. Totéž platí při vyzvedávání dětí.
 • U dveří do jednotlivých tříd budou nainstalovány rozprašovače s dezinfekčním prostředkem, které je nezbytné pokaždé při vstupu použít.  
 • Rodič zazvoní, paní učitelka převezme dítě, změří mu před rodičem teplotu.
 •  Po předání dítěte paní učitelce, rodič neprodleně opustí budovy a areál školy.
 • Následně paní učitelka dítě odvede do umývárny, kde si dítě již bez přítomnosti rodičů důkladně umyje ruce a opláchne obličej.
 •  Dítě s teplotou 37,2 a vyšší nebo s viditelnými příznaky nemoci nebude do MŠ přijato.
 • Pokud dítě trpí alergiemi, které připomínají příznaky nemoci, je třeba dodat škole aktuální potvrzení od pediatra či imunologa, které stvrdí tuto skutečnost. Bez potvrzení nemůže dítě s příznaky nemoci školu navštěvovat.
 • Prosíme o důslednou kontrolu zdraví Vašich dětí. V případě, že se během dne u dítěte vyskytnou příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), bude zajištěna izolace, okamžitě informován zákonný zástupce a hygienická stanice.
 •  Provoz školy zachováme v běžném režimu 6:30 – 17:00.
 •  Budeme se snažit zachovat stávající složení tříd. Děti budou co nejvíce pobývat venku.
 • Každé dítě musí mít alespoň jednu roušku, kterou v označeném sáčku odevzdá rodič první den při nástupu. Tuto roušku potřebuje k tomu, aby došlo k primárnímu zabezpečení dětí pro případ, že se v zařízení vyskytne podezření či nákaza COVID-19. Škola rouškami disponuje, ale doporučujeme mít vlastní.
 • Stravování bude probíhat v běžném režimu.
 • Na škole budou dodržována maximální hygienická opatření. Zvýší se frekvence dezinfekce ploch a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, pomůcky, WC apod. Vše bude prováděno dle pokynů MŠMT.
 •  V této době nenosí děti do MŠ žádné plyšové ani jiné hračky či předměty. Zákaz bez výjimek.
 • Po dobu platnosti musí mít rodiče, doprovod dětí a veškeré osoby při vstupu do budovy MŠ roušku.
 • Kroužky, myšleno mimoškolní činnosti budeme i nadále realizovat.

 

Podrobné informace Vám ráda poskytnu na schůzkách s rodiči, pravidelných setkáních s ředitelkou a taktéž se na mě můžete kdykoli obrátit telefonicky.   


Pro děti, které absolvují povinné předškolní vzdělávání bude v případě nutnosti poskytováno distanční vzdělávání, o jehož formě a průběhu budou zákonní zástupci v případě potřeby neprodleně informováni prostřednictvím e-mailu a webových stránek.

 

Pokud dojde k jakékoli změně, informace Vám budou podávány jak na vstupní vchodové dveře jednotlivých tříd a primárně na webové stránky, které jsou oficiálním informačním kanálem školy. Webové stránky čtěte prosím průběžně. Informace ohledně provozu jsou umístěny ve složce Důležité informace pro rodiče.

Škola ve spolupráci s MČ Praha 11 bude zavádět informační systém, o kterém Vás budeme informovat na schůzkách s rodiči 2.a 3.9. 2020. Z tohoto důvodu Vás prosím o spolupráci při předání Vašich emailových kontaktů, které budeme potřebovat k zajištění nového informačního systému. Dále obdržíte letáček o nové aplikaci a návod ke stažení potřebné aplikace. Ale toto vše Vám sdělím na schůzkách pro rodiče.

Děkuji Vám opravdu moc za pochopení a podporu, moc se na Vaše děti těšíme a věřím, že vše společně zvládneme.

 

V Praze dne 19.8.2020                                       Mgr. Hana Lisecová Zimová

 

 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

13.05.2019 08:24

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se zakoupením výrobku do sbírky zapojili.  
25.04.2019 10:20

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se zakoupením výrobku do sbírky zapojili.
18.04.2019 10:13

Přijímací zkoušky do Základní umělecké školy Jižní Město

  Ve středu 17. 4. 2019 proběhl ve 4. (červené) třídě na budově Mírového hnutí průzkum hudebnosti předškolních dětí. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě v příštím školním roce navštěvovalo Základní uměleckou školu, můžete se dostavit k přijímacím zkouškám, viz plakátek níže.
13.02.2019 10:16

Noc s Andersenem

Jako každý rok, tak i letos se červená třída z budovy Donovalská zapojí do celorepublikového projektu "Noc s Andersenem." Termín akce je v noci z pátku 29. 3. na sobotu 30. 3. 2019. Informace u třídních učitelek.  
12.02.2019 07:22

Bibliobus Oskar

Milí rodiče, rádi bychom Vás seznámili s novým projektem "Bibliobus Oskar". V měsíci květnu či červnu pro Vás chystáme společnou akci. O jejím průběhu a přesném termínu Vás budeme informovat. Sledujte nástěnky a webové stránky.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.