Přijímací řízení pro školní rok 2024-2025

20.02.2024 07:18

Termín přijímacího řízení do mateřské školy se řídí § 34 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

„Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května.“

 

Vzhledem k tomu, že přijímací řízení probíhá formou správního řízení, je nezbytné striktně dodržovat termíny. Informace budou taktéž zveřejněny na stránkách MČ Praha 11 a v časopise Klíč.  

Veškeré informace k přijímacímu řízení a vlastní elektronické vydání (generování) přihlášky naleznete na internetové adrese:  

Žádosti, které dorazí na školu před termínem sběru žádostí, nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

 

Škola má 2 pracoviště (Mírového hnutí 1680 a Donovalská 1862), zápis se provádí na Mírového hnutí 1680. Na žádost napište pracoviště, které preferujete. Dle možností, které nám dává kapacita jednotlivých budov, se budeme snažit Vaše přání respektovat. 

 

Výdej žádostí (elektronické generování) a vyplnění žádostí od     2. 5. 2024

na internetové adrese: https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost, neopomeňte doložit očkování dítěte (potvrzení lékaře pediatra o řádném očkování dítěte nebo vyplněný a potvrzený evidenční list, který je součástí přihlášky). Doložené očkování se netýká dětí, které budou od 1. 9. 2024 plnit povinné předškolní vzdělávání. 

Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Číselný identifikátor, prosím, pečlivě uložte, bude potřebný při dalším vstupu na registrační stránku, pro zjištění výsledku přijímacího řízení a následně pro zjištění umístění dítěte do třídy a budovy mateřské školy. 

 

Sběr žádostí 13. 5. 2024 - 14. 5. 2024 v čase 10:00 -17:00 hod.

Žádosti musí být řádně vyplněné, podepsané.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců), popř. prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11.

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce osobně přinese nebo zašle:

žádost o přijetí do MŠ,

doložení řádného očkování dítěte (potvrzení lékaře pediatra o řádném očkování dítěte nebo vyplněný a potvrzený evidenční list lékařem),

rodný list dítěte - pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie, 

doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11.  

 

Žádost můžete podat jednou z možností.

  1. Osobně v mateřské škole - preferujeme z důvodu kontroly

  2. Datovou schránkou

  1. Emailem

  1. Poštou 

Pro osobní předání je stanoven termín 13.5.2024 a 14.5.2024 v čase 10:00 – 17:00 hod. v ředitelně Mírového hnutí 1680. 

Pokud odesíláte formou datové schránky, musíte být majiteli této datové schránky (schránka musí být na Vaši fyzickou osobu). 

V případě odesílání e-mailem je nezbytný elektronický podpis.

Zasíláte-li poštou, je důležité datum podání (2. - 16. 5. 2024) 

 

 

Výsledky přijímacího řízení od 16. 6. 2024. 

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Informace budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a webových stránkách MŠ.

 

Veškeré informace Mgr. Hana Lisecová Zimová 602776674 

 

 
 
Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol

1.    Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené)

a) místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy:   100 bodů

b) místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy:                        0 bodů

2.    Věková skupina

a) pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky:                      40 bodů

b) čtyřletí:                                                                                                                  30 bodů

c) tříletí:                                                                                                                     20 bodů

d) dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01.09.2024 do 31.12.2024:                      10 bodů

e) ostatní dvouletí:                                                                                                      0 bodů

3.    Den věku dítěte v roce

a) za každý den v roce (365 dní) věku dítěte dosažený k 31.08.2024:                  0.02 bodů

 

Vysvětlivky k pořadí přijímání dětí do mateřských škol

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.08.2024 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání; 

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2024) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění; 

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění; 

Dvouleté dítě s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2024, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění. 

 

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem. 

 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

04.04.2024 07:26

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.  
13.11.2023 10:16

Výstava prací našich dětí na ÚMČ Praha 11

Krásný den, ráda bych Vás informovala o tom, že naše děti vytváří výtvarné práce pro výstavu s názvem "Z barevného podzimu do bílých Vánoc." Jedná se výstavu v budově ÚMČ Praha 11 Ocelíkova ulice. Začátek výstavy je počítán od 5.12.2023. Do tvorby se zapojují...
08.11.2023 12:03

Poděkování za materiální pomoc

Vážení a milí rodiče, velice si vážíme Vaší pomoci a děkujeme rodičům za materiální a jinou pomoc naší škole v tomto roce. Děkujeme rodičům Jakuba Jermáře, Yelyzavety Maznychko, Anežky a Adriany Kyptových, Idy Chýlové, Viktorie Kuchařové, Vojtěcha a Matěje Hájkových, Anety Stejskalové, Nely...
18.10.2023 09:09

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.