Školní řád

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Upřesnění  výkonu  práv a   povinností  zákonných zástupců při  vzdělávání  dětí v mateřské škole a pravidla
vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE        
 
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY                                                                                
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
 
PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ
PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
 
ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
 
DÍTĚ SE SVP, PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S  PŘIZNANÝMI PODPURNÝMI OPATŘENÍMI
 
VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ  NADANÝCH
 
VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ  DVOU AŽ TŘÍLETÝCH
 
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INDIVIDUELNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ
ŠIKANA
 

ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ

Ředitelka Mateřské školy,
Praha 4, Mírového hnutí 1680, příspěvková organizace, v souladu s § 30
odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále jen "Školský zákon") ve znění pozdějších změn
a předpisů ,Vyhláška MŠMT č. 14/2005 SB. o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších změn a předpisů ,  vydává tento školní řád, kterým se upřesňují
vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy,
upravuje organizaci, provoz a řízení podle konkrétních podmínek uplatněných
v MŠ: Mírového hnutí 1680 a v detašovaných pracovištích Donovalská
1862 a Donovalská 1684.

Práva  a  povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program.

Naše škola má školní vzdělávací program pod názvem Radostné dětství, který je veřejnosti přístupný
v šatnách jednotlivých tříd.

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání MÁ tyto úlohy a cíle:

-         
podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

-         
podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

-         
podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,

-         
podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

-         
vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

-         
poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek
uplatněných na mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu
se zásadami uvedenými ve Školském zákoně a řídí se platnou příslušnou školskou
a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Úmluvou o právech
dítěte, Listinou základních práv a svobod, ustanoveními Školského zákona a
ustanoveními platných vyhlášek o předškolním vzdělávání , školním stravování,
ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších změn a předpisů..

Základní práva a povinnosti děti přijatých k předškolnímu vzdělávání :

Každé přijaté dítě má právo :

­         
na kvalitní předškolní vzdělávání , zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj
jeho osobnosti,

­         
na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními
v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

­         
na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských
práv a Úmluva o právech dítěte.

Dítě má právo na to :

Aby mu společností byla poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před
lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na
respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to
neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho
mají rádi, právo na pozornost ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat
lásku, ...).

Být respektováno jako jedinec s ožností rozvoje, kterým si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve
zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní
lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti
a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, ...).

Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj
vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se stane, právo na chování
přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním
způsobem, ...).
                                                     

Základní práva a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání děti

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí -zákonní zástupci mají právo:

Být informováni o záměrech a koncepci MŠ.

Informovat se o chování, průběhu a výsledcích
vzdělávání dítěte v MŠ

Být respektováni -respektovat názory rodiny ze strany MŠ.

Účastnit se akcí pořádaných MŠ.

Půjčovat si knihy a odbornou literaturu z MŠ.

Promluvit s učitelkou přímo ve třídě (pokud je to naléhavé) nebo si domluvit
schůzku.

Na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

Povinnosti zákonných zástupců ,zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní :

zajistit by dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo
vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení,na vyzvání
ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání dítěte,

informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání dítěte,

dokládat důvody nepřítomnosti dítěte,

oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně
pro vedení školní matriky.

Základní práva a povinnosti zaměstnanců MŠ

Kompetence pracovníků jsou vymezeny
v pracovních náplních.

Práva všech pracovnic:

0,5h přestávky v práci nejpozději po odpracování 6 hodin.

odmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem pokud by byl v rozporu s Úmluvou o
právech dítěte.

vyjadřovat se a navrhovat změny v provozu MŠ a vzdělávací práci

možnost zapůjčení inventáře (zejména odborné literatury) se souhlasem ředitelky MŠ

Povinnosti všech pracovnic:

plnit příkazy ředitelky MŠ a její zástupkyně a přímo nadřízených pracovnic

dodržovat pracovní kázeň

plně využívat pracovní dobu, svůj příchod a odchod zapisovat do Knihy příchodů a
odchodů, vést evidenci své přesčasové práce

dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožární předpisy.

ohlašovat ředitelce MŠ neprodleně všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje
mající význam pro nemocenské pojištění a daň ze mzdy.

chránit majetek MŠ, řádně hospodařit s prostředky svěřenými organizací a řádně
zacházet s inventářem MŠ.

telefon MŠ používat pouze ke služebním účelům, pouze v naléhavém případě
k soukromým účelům.

uchovávat služební tajemství

respektovat práva dětí i rodičů

Ředitelka:

řídí a kontroluje veškerou činnost MŠ, odpovídá za pedagogické a hospodářské výsledky MŠ

rozhoduje o vzniku, změně a ukončení pracovního poměru

určuje svoje zástupce, stanoví pravomoci a odpovědnost jednotlivých pracovníků MŠ

stanovuje pracovní náplně a dobu

usměrňuje koncepci výchovy a vzdělávání v MŠ

odpovídá za vedení dokumentace v MŠ      

pečuje o odborný růst a pracovní podmínky všech pracovníků MŠ

zajišťuje opravy v MŠ

Zástupce ředitelky:

je jmenována ředitelkou MŠ

zastupuje ředitelku v plném rozsahu v době její nepřítomnosti.

Pedagogické pracovnice:

jejich práce vychází z pracovní náplně, Zákoníku práce a dále ze ŠVP, ročního
plánu, závěrů pedagogických porad

dodržují školskou legislativu

odpovídají za úroveň výchovně vzdělávací práce jak ve třídě jí svěřené, tak MŠ jako celku.

jsou osobně zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi
pracují až do doby, kdy je předají jiné pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich
zástupcům.

Provozní pracovnice:

jejich povinnosti vyplývají z pracovních náplní a provozního řádu MŠ.

uklizečka je přímo podřízená THP.

Pracovníci školní kuchyně:

podléhají vedoucím školní kuchyně, které jsou přímo podřízené ředitelce MŠ.

pracují podle pracovních náplní

řídí se Vyhláškou  O školním stravování, Vzhláškou o Ochraně veřejného zdraví.

Upřesnění výkonu
práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných
vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

                                                                  

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se
zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho
pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými
zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské
škole. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek,
je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

Upřesnění   podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání
zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě
po jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy, a to
až v příslušné třídě, do které dítě dochází. Nestačí doprovodit dítě pouze
ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy
již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí
dítěte..Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od
pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází,
popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k
přebírání dětí zákonnými zástupci.

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu
v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání
dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při
vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané
zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy,třídním
učitelkám.

Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a
dosažených výsledcích

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu
vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole
ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v šatnách
jednotlivých tříd.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod
dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u
pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které
dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy svolává pravidelné i mimořádné schůzky,neformální setkání
s ředitelkou školy, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o
všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí
vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná
schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních
důvodů.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo
s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve
třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány
podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve
třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně
dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích:

Mateřská škola pomocí nástěnek a www stránek informuje rodiče o akcích školy.

Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich
zdravotním stavu:

Pokudje zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při
vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu
a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu.

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne
dobu delší než dva týdny, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně
v dostatečném předstihu s ředitelkou mateřské školy, třídní
učitelkou.. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se
z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby
nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané
nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu...

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje
zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných
menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho
činnosti při vzdělávání.

Stanovení  podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

Měsíční příspěvek MŠ - dále jen školné se řídí §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 školský
zákon, § 6 Vyhlášky MŠMT č. 14/ 2005 Sb. O předškolním vzdělávání a Směrnicí MŠ
o stanovení výše úplaty, která je pravidelně novelizovaná.

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1. 9. šest a více
let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon §123 odst. 2).

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě
úplaty následující podmínky:

­       
úplata za kalendářní měsíc je splatná do 5. dne příslušného kalendářního měsíce,

­         
ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout
jiný termín úhrady úplaty,

­         
zákonný zástupce ítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské
školy,každý obdrží v,s, číslo účtu, a to písemně na začátku docházky - na
začátku každého školního roku

­         
úplata za předškolní vzdělávání se nesnižuje ani v případě, že dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného
kalendářního měsíce, ani v případě, že docházka dítěte je omezena z jeho
strany....

­         
může být placena i na delší období než 1 měsíc dopředu.

­         
nezaplacení úhrady může být považováno za narušení provozu mateřské školy.

­         
toto platí i pro děti nemocné a řádně omluvené z důvodu dovolené.

­         
Osvobození od úplaty lze na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doložené potvrzením místně příslušného odboru sociální a
státní sociální podpory pro každé čtvrtletí kalendářního roku a to do 15 dne
následujícího měsíce

Úhrada úplaty za školní stravování 

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí
následujícími podmínkami:

­         
úplata za kalendářní měsíc je splatná do 5. dne příslušného kalendářního měsíce,

­         
ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout
jiný termín úhrady úplaty,

­         
zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské
školy,rodiče obdrží v,s, číslo účtu - vždy na začátku docházky a školního roku

­         
otázky týkající se stravování projedná rodič s ředitelkou školy.

­         
rodič je povinen si včas zajistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet.

­         
stravné za neodhlášené obědy bude započítáváno po celou dobu v plné výši.

­         
stravování vždy zabezpečuje školní jídelna u příslušné mateřské školy.

­         
stravování se ídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a výší finančních
normativů na nákup potravin.

­         
týdenní jídelníček sestavuje kuchařka, je vyvěšen v šatně každé třídy, www .

­         
rodiče se řídí zásadami školního stravování a omlouvání dětí, které jsou rovněž vyvěšeny na
nástěnkách každé třídy.

Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi
docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,

řídí se školním řádem mateřské školy,

dodržují ři vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi
docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí
pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání DÍTĚTE V MATEŘSKÉ škole

 

Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka  mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se
nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno
zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech tohoto
školního řádu  

Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany
zákonných zástupců v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem
nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v tomto školním řádu, může
ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole
z důvodu narušování provozu mateřské školy.

Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud ři přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební
doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této
zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka
mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské
škole. 

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní
stravování.

V případě,že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu
úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování , může ředitelka
rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu
nehrazení stanovených úplat.

 

Provoz a vnitřní režim
mateřské školy

 

 

Podmínky
provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

Název: Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680

IČO 63833344

IZO 600036961

sídlo organizace Mírového hnutí 1680

Detašované
pracoviště od 1. 9. 2009 : Donovalská 1862   

Detašované
pracoviště od 1. 9. 2009 : Donovalská 1684

Zřizovatel: Úřad městské části Praha 11

MŠ hospodaří jako příspěvková organizace a je  v ekonomicko- právní subjektivitě.

Statutární zástupce školy:   Mgr. Hana Lisecová Zimová

MŠ zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku, pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího
programu pod názvem Radostné dětství

MŠ doplňuje rodinnou výchovu dítěte předškolního věku.

Součástí MŠ jsou dvě školní kuchyně.

Limit pedagogických pracovníků je každoročně součástí rozpočtu mzdových prostředků a jeho výše
souvisí s počtem přijatých dětí v každém jednotlivém školním roce.

Posláním naší MŠ je:

rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy
celoživotnímu vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů, potřeb a
schopností.vést je ke zdravému způsobu života ,podporovat rozvoj osobnosti
dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a
tělesném rozvoji, na osvojování základních pravidel chování dítětem, podporovat
získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, vytvářet
základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

Napomáhat yrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
poskytovat speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných.

MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu " Radostné dětství" se zaměřením
na učení přirozenou cestou vlastního poznání a prožitku s využitím
tvořivých, pohybových, výtvarných a pracovních aktivit, s nabídkou rozvoje
komunikačních dovedností, logopedické péče a zájmových kroužků.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Každá třída má svůj denní organizační režim (program,
uspořádání dne). Je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či
aktuálně změněné potřeby dětí Při vstupu dítěte do MŠ uplatňujeme individuálně
přizpůsobený adaptační režim, vždy se mohou rodiče a ředitelkou a učitelkami
předem dohodnout na vhodném postupu.

MŠ polupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dítěte.

S učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jeho dítěte.    

Rodiče v součinnosti s MŠ pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze,
hygienických návycích (včetně používání toaletního papíru a splachování WC),
uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku.
Pomáhají MŠ při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k
úctě k ostatním lidem a k sebeúctě.

 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Výsledky vzdělávání - tzn. kompetence, které byly u dětí rozvinuty, jsou hodnoceny na
základě ukazatelů dosaženého vzdělávání. Rozvoj kompetencí u jednotlivých dětí
je veden v jejich záznamech.

Mateřská škola má 8 tříd se všeobecným zaměřením

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou
pobytu pro děti od  6:30 do 17 hodin.
Provozní doba je pondělí až pátek, kromě státem uznaných svátků.

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se
zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo
přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2
měsíce předem.

Informace jsou vždy zveřejněny na nástěnkách příslušných tříd a na webových stránkách mateřské školy.

Na základě písemné žádosti podané ředitelce školy nejpozději do 30 dnů před
omezením provozu, přihlásí zákonný zástupce dítě na prázdninový provoz.

Postup při nevyzvednutí dítěte po 17 hod.

Učitelka telefonicky informuje ředitelku školy a zákonného zástupce, v případě nezastižení
zákonného zástupce vyčká 1 hodinu v MŠ a poté informuje službu konající
pracovnici orgánu sociálně právní ochrany dětí a Policii ČR (JM II Hráského)
nebo vedoucí OSVZ. Poté bude sepsán protokol o nevyzvednutí dítěte a bude
rozhodnuto o umístění dítěte do.........(tato informace bude umístěna na vstupních
dvéřích do MŠ).

 Postup při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí zápisem k 1. září příslušného školního roku.

Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem,a to v období, které je stanoveno prvních
čtrnáct dní v květnu - nejpozději do 16.května.Ředitelka rozhoduje o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě stanovených kriterií, která jsou
předem zveřejněna na vývěsce a webových stránkách školy.

O termínech zápisu dětí do MŠ je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, časopisu MČ Klíč, či na webových stránkách
mateřské školy.

Na základě písemné žádosti zákonného zástupce
dítěte, rozhodne ředitelka v rámci přijímacího řízení o zařazení dítěte do
mateřské školy vydáním písemného dokumentu " Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ
".

Při žádosti o přijetí dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce Evidenční list dítěte,
ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství
a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo
trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.
Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního
listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.Povinné
očkování se nevztahuje na děti docházející k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním či má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci - vyjma dětí, které si plní povinné
předškolní vzdělávání.

Zařazení zdravotně znevýhodněného dítěte do třídy
MŠ rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemné žádosti zástupce dítěte, vyjádření
pedagogicko- psychologické poradny či speciálně pedagogického centra
příslušného zaměření a dětského lékaře.

Při řijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se
zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu
v těchto dnech v mateřské škole.

Rozhodnout o řijetí do MŠ se zkušební dobou 3 měsíců, může ředitelka po dohodě
s rodiči, není-li zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se
podmínkám MŠ.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo
trvalého pobytu a telefon).

Informace  dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné
orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pravidla docházky dítěte do MŠ

Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole
předem známou nepřítomnost dítěte.

Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě
neprodleně. 

V případě dlouhodobější nepřítomnosti informovat průběžně.

Dlouhodobější nepřítomnost (14dnů a více) je nutné omluvit ředitelce školy .

K zamezení šíření nákaz a s ohledem na druhé děti není vhodné posílat do mateřské školy dítě s počátečními
příznaky nemoci nebo dítě nedoléčené.

Pokud se v době přítomnosti dítěte v MŠ prokáže, že není v pořádku,
bude rodič telefonicky vyrozuměn, aby své dítě vyzvedl a navštívil lékaře.

Věci potřebné do MŠ

Pohodlný oděv do třídy
(tričko, tepláky, holčičky popř. sukýnku na gumu, zástěrku )- malujeme,
cvičíme, zpíváme, hrajeme si na koberci, stolujeme, sami se svlékáme a oblékáme
při použití toalety atd.

Bačkory s pevnou patou
(nevhodné jsou cvičky, pantofle)

Náhradní oděv a obuv pro
pobyt venku na sport, do pískoviště (takový, který si dítě může ušpinit, cítí
se v něm dobře a nemusí si dělat starosti, nedávejte dětem do školky značkové
drahé věci, vše podepište)

Pyžamo

Kartáček na zuby, zubní pastu

Náhradní oděv do pytlíku v
šatně (pro případ polití při stravování, kreslení, eventuálně pomočení)

Všechny věci by měly být
řádně označeny- podepsány (např. fixou na textil), předejdete tak jejich záměně
či ztrátě!

Se zákonným zástupcem dítěte,které používá pleny bude dohodnut individuelně systém přinášení hygienických
potřeb pro dítě - pleny, hygienické ubrousky, náhradní oblečení - dohodu
provede ředitelka školy spolu s třídními učitelkami.

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního
rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu, který je  flexibilní a přizpůsobuje se věku dětí :

6:30  -  8:30   doba určená pro příchod dětí
do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání,

6:30 - 9:00      děti již přítomné v mateřské škole  vykonávají volně spontánní zájmové            

                        aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky     

                        zaměřené především na hry a zájmovou činnost

9:00  -  9:20    ranní cvičení, hygiena, svačina

9:20  -12         řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, 

na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního
rámcového programu a vsouladu se zaměřením jednotlivých tříd, příprava na
pobyt venku , při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich
citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu
a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové
aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem .
PV - dvohodinový.

(v případě nepříznivého počasí pokračují řízené
činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské
školy)

12  -12:45       oběd a osobní hygiena dětí

12:45 -14:30   spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

                        individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:30 -17:00   odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými       

                        pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity       

                        dětí, v případě pěkného počasí mhou probíhat na zahradě mateřské školy

                       doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Stanovený základní denní režim může být pozměněn dle věku dětí a v případě, že to
vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí,
divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných
akcí.

organizace školního stravování

 

školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

Školní ravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně
prostorově umístěné v oddělené části mateřské školy. Při přípravě jídel
postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním

stravování ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen Vyhláška o školním
stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.Mš
má dvě samostatné školní varny - Mírového hnutí 1680, Donovalská 1864.

Školní ídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské
školy, v kterých probíhá vlastní stravování dětí.

 Dítě  přihlášené k celodennímu pobytu
v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a
odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti
během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci "pitného
režimu".

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské
škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a
vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.  

V rámci pitného režimu" mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici
volně nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje), které jsou
připravovány  podle zásad zdravé výživy a
se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje
v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu
podle vlastního pocitu žízně.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY
DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ          

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

DĚTI  DO MŠ PŘIJÍMAJÍ v době od 6,30 do 8,30 hod  a  kdykoliv během dne, pokud je pozdní příchod předem nahlášený (dle potřeby
rodiny)

MŠ se z bezpečnostních důvodů zavírá. Budova MŠ je zamykána v 8,30 do 12.15 hod. a od
13 hod. do 15.00 hod. V tomto časovém období se musí použít zvonek u dveří
kanceláře či školní jídelny a vyčkat příchodu personálu. Prosím, zvoňte!                

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu.
Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému než jeho zákonnému
zástupci!! Pokud bude vyzvedávání trvalého charakteru, lze toto zaznamenat na
specielní formulář podepsaný oběma zákonnými zástupci., Zákonní zástupci mohou
pověřit vyzvedáváním dítěte z MŠ jinou osobu, případně nezletilé dítě a to
písemně, na formuláři PLNÁ MOC. Žádné osobní, telefonické či elektronické
vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte.

Na ačátku školního roku rodiče oznámí své telefonní číslo do zaměstnání nebo
udají osobu, na kterou se může učitelka obrátit v případě náhlého onemocnění
dítěte v průběhu provozu. Současně mají povinnost ihned hlásit změny o
telefonních číslech!Jiná osoba musí být zaznamenána na předchozím formulaři
k pověření k vyzvedávání.

Rodiče jsou povinni sledovat termíny a časy chystaných akcí a přivádět děti včas. Není
možně předávat dítě jiné pracovnici MŠ, v případě pozdního příchodu.

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole
vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od
zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému
zástupci nebo jim pověřené osobě.

Při pecifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí
v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc
další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která
je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu
k mateřské škole.

Zejména zhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud
má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby
podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní
způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího
lékaře.

Přinástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění
předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že
dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.   

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.

 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí
pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro
tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

V případě pobytu venku, kde děti vykonávají sportovní aktivity, kde hrozí zvýšené riziko
úrazu  - např. děti bobují , mš může
vyžadovat ochranné pomůcky pro děti - např. helmy na hlavy. V případě, že
rodiče nedodají ochranou pomůcku, dítě se aktivity neúčastní.

Všichni  zaměstnanci jsou povinni poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze a v případě
potřeby zavolají lékařskou pomoc, zajistí převoz zraněného do zdrav. zařízení.
Jsou též povinni bezodkladně informovat ředitelku. Rodiče jsou vyrozuměni
bezodkladně. Školní úraz je definován jako úraz, který se stal dítěti při
výchovně vzdělávací činnosti v prostorách MŠ nebo při akcích konaných MŠ.
Odpovědnost za škodu v případě dětí docházejících do MŠ se řídí ustanovením
občanského zákoníku,.

Každý úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. Při absenci dítěte v důsledku úrazu, na
žádost rodičů nebo při možnosti trvalých následků se vyplní protokol o úraze.

Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ: odpovídají za to,
co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah
skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.),

Rodiče plně odpovídají za vhodnodt oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si
dítě bere s sebou do MŠ (mohou např. zapříčinit úraz dítěte)

 

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na
bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

bezpečné přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech

skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je
na začátku skupiny a druhý na jejím konci

skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky

vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení
vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický
doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny

při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod
zastavovací terč

za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané "zviditelňující"
vesty

Před každou vycházkou i návštěvou některé kulturní akce nebo před výletem, jsou děti
poučeny o bezpečnosti. Dále je provedeno řádné poučení na začátku školního
roku, o čemž je veden viditelný zápis v třídní knize.

Pobyt dětí v přírodě:využívají  se pouze
známá bezpečná místa

pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo,
hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)

při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily
vymezené prostranství

Sportovní činnosti a pohybové aktivity :před cvičením dětí a dalšími pohybovými
aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných
prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních
prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda
prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny
překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného
načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

Při chůzi po schodech učitelka dbá, aby se děti nestrkaly a přidržovaly se zábradlí

Při sportovních aktivitách dbá o bezpečnost dětí se zvýšenou pozorností, upozorňuje na
nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc, nedovolí dětem bez dohledu zdolávat
nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu

Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla zejména při využívání tělovýchovného
nářadí a herních prvků na školní zahradě (neběhat mezi stolky, neházet s míči
ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotouly, ze žebřin skákat pouze z určené
výšky a pouze na žíněnku...), se kterými jsou seznamovány na začátku šk. roku a
průběžně upozorňovány

pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí
a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním
schopnostem jednotlivých dětí

V případě konání akce, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy a
je tedy dobrovolná a účast na ní je dána přítomností rodičů či jiného zákonného
zástupce, ti za dítě plně odpovídají. Pokud se akce zúčastní dítě, které
doposud nebylo předáno rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost pracovník školy,
který byl dohledem pověřen. Pokud si rodiče vyzvedli dítě z MŠ a bezprostředně
se přesunují na místo konání akce, dítě již není v mateřské škole a škola tedy
již nenese odpovědnost za případný úraz z pohledu vyhl. č.64/2005 Sb. (úrazy
dětí, mládeže a studentů).

V průběhu konání akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro zajištění
bezpečnosti, zejména:

Pokud se akce koná na zahradě mateřské školy, jsou rodiče seznámeni se zákazem použití
herních prvků

Pokud se někomu přihodí úraz, je možnost vyžádání si první pomoci u zaměstnanců MŠ.

Pokud se jedná o akci, na které děti plní jednotlivé úkoly, jsou rodiče a děti seznámeni s
požadavky a pravidly. Všechny zúčastněné osoby jsou povinny pokyny respektovat

Pracovní a výtvarné činnosti :při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění
dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako
jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji
výhradně pedagogičtí pracovníci školy

Učitelky a rodiče  nedovolují dětem nosit do MŠ
nebezpečné hračky nebo předměty.

Učitelka nesmí odejít od dětí, při závažných důvodech zajistí dohled jiné pracovnice z
MŠ.

Zásady chrany zdraví :do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky
nebo nedoléčené.  Podávání léků dítěti v mateřské škole na žádost rodičů nespadá do druhu
práce učitele mateřské školy, tudíž tuto činnost učitelky vykonávat nesmějí.

Kašel,přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné příznaky
jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu! MŠ nemá možnost organizačně ani
provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu, proto v případě
zjištění příznaku nemoci ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí z MŠ.

Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoli skutečnostech, které se týkají
zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (mdloby,nevolnost,úraz...).

Vyskytne - li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce
učitelce nebo ředitelce školy. Rodiče
dodají potvrzení od lékaře, že toto dítě lze zařadit do kolektivu ostatních
dětí. Po vyléčení infekčního onemocnění, přijímáme dítě zpět do MŠ
s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho uzdravení (v zájmu
ostatních dětí).  

Při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně pedikulózy - vši dětské) jsou neprodleně
informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní zákonní zástupci. Při
výskytu vší učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili
pedikulózu na ostatní děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoli školy
a pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu je informován místně
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví - krajská hygienická stanice. V
případě dětí, které zákonní zástupci přivádějí děti do kolektivu opakovaně
neodvšivené, bude informován příslušný orgán sociální péče.

Rodiče jsou povinni vybavit děti pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením umožňujícím volný
a bezpečný pohyb dítěte a manipulaci s různým materiálem (písek, modelína,
voda, barvy atd.). Do třídy i na pobyt venku je nutné mít jiné oblečení!       V létě pak vhodnou pokrývkou hlavy,
slunečními brýlemi, ošetřit opalovacím krémem s ochranným faktorem.

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení ve třídě
i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku
daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, déšť, mráz). Pokud to
podmínky nedovolují (inverze), nevychází s dětmi ven.

V celém objektu MŠ je zákaz kouření !!!          

MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za tři týdny, výměnu ručníků týdně, v případě potřeby i
častěji.Každé dítě má svůj ručník i hřeben na místě s vlastní značkou.

Ochrana řed sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí : Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i
výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý
způsob života.  V rámci školního
vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně
k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice
seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření,
virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství),
vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim
vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace,
nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring
a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit
případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve
spolupráci zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských
zařízeních.Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření
příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými
pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

zacházení s majetkem mateřské školy

 

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání :

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí
pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a
dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny
k řešení (pokreslené stěny, drobné poškození hraček apod.). Pokud nezvládnou
vyřešit situaci samy či s pomocí zaměstnanců školy, je nutná spoluúčast
zákonných zástupců.

V případě poškození majetku školy většího rozsahu (rozbité okno, umyvadlo, šatní
skříňka atd.) podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich
pobytu v mateřské škole.

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro
převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte
pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do
šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými
zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání
s vedoucí školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte.

 Po dobu pobytu v prostorách mateřské
školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek
mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto
skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi.

 

 

 

DÍTĚ  SE SVP VE ŠKOLE A PODPURNÁ OPATŘENÍ

  

Obecně se škola připravuje stejně jako před příchodem každého jiného dítěte a následně
přizpůsobí podmínky pro vzdělávání, které vyžaduje míra (hloubka) SVP daného
dítěte. Na prvním místě je celková vzdělávací atmosféra ve škole. Ta zahrnuje
rovinu vztahovou, někdy hovoříme o klimatu školy a třídy, rovinu personální,
zahrnující připravenost pedagogického sboru, a rovinu materiální. Ta zahrnuje
nejen často zmiňovanou "bezbariérovost" (tam, kde je jí třeba), ale i možnosti
a ochotu školy pořídit potřebné pomůcky. Vše podstatné pro úspěch vzdělávání
žáka se SVP mají v rukou učitelé. Samozřejmostí by proto mělo být alespoň
zaškolení (např. na škole, kde s danou formou integrace mají dobré zkušenosti),
případně zajistit učiteli potřebné kurzy a vzdělávání. Úplné minimum
představuje pořízení dostupných metodických materiálů pro vzdělávání žáka s
příslušným znevýhodněním.

Role rodiče - zákonného zástupce dítěte se svp :

Ve vzdělávání vycházíme z obecných ustanovení právních předpisů, které potvrzují rozhodující roli rodičů
při formování osobnosti dítěte: "Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů... zejména péči o jeho zdraví,
jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně
dítěte, v udržování osobního styku s
dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání..." (§ 858 občanského zákoníku).
Školský
zákon stanoví právo rodiče zvolit pro své dítě školu (§ 36 odst. 5) a potvrzuje
právo žáka na vzdělávání v běžné spádové škole. Také stanoví povinnost ředitele
dítě ze školského obvodu přijmout (§ 36 odst. 7).

Novela školského zákona dává
rodiči právo vyjádření či souhlasu v těchto věcech týkajících se vzdělávání dítěte
se SVP:

a. žádost o poskytnutí
poradenské služby,

b. písemný informovaný
souhlas s poskytováním PO 2.-5. stupně,

c. souhlas s poskytováním
jiného PO stejného stupně než jen stanoveného v doporučení ŠPZ (s vyjádřením
ŠPZ),

d. projednání ukončení
poskytování PO školou (po vyjádření ŠPZ),

e. písemná žádost k zařazení
dítěte do školy samostatně určené pro děti se zdravotním postižením (dle § 16
odst. 9),

f. při pochybnostech - návrh
na projednání správného poskytování PO určený řediteli školy, g. žádost o
revizi doporučení ke vzdělávání vydaného ŠPZ,

 h. podnět/stížnost České školní inspekci v
některé z věcí uvedených výše.

Nový školský zákon posiluje odpovědnost rodičů dětí se
SVP za jejich vzdělávání. Vyžaduje od nich aktivní spoluúčast.
Obecně platí, že vše z výše uvedeného se musí dít v
nejlepším zájmu dítěte. Princip stanovený Úmluvou o právech dítěte platí jak
pro rodiče, tak pro školu.

Podpůrná opatření ve vzdělávání :

 Ředitel činí následující kroky:

• Upravuje školní dokumentaci
ve prospěch dětí  se SVP (ŠVP,TVP ,školní
řád, směrnice školy související se zajištěním bezpečnosti žáků...).

• Vede učitele k identifikaci
potřeb dětí v 1. stupni podpory.

• Vytváří podmínky pro
podporu dětí se SVP (ve všech stupních podpory). • Koordinuje (nebo deleguje)
realizaci podpůrných opatření v 1. stupni podpory.

• Ve spolupráci se zákonným
zástupcem zajistí vyšetření žáka a získání doporučení ŠPZ k přiznání PO ve
2.-5. stupni podpory.

• Na základě žádosti
zákonných zástupců žáka se SVP povoluje vzdělávání podle IVP a vytváří podmínky
pro jeho zpracování stanoveným způsobem.

• Případné zamítnutí žádosti
o povolení vzdělávání dle IVP zajišťuje ve správním řízení.

 • Deleguje tvorbu IVP na tým pedagogů
podílejících se na vzdělávání dítěte a činnost koordinuje.

• Pokud PO vyžadují zapojení
asistenta pedagoga u žáka se SVP (na základě doporučení ŠPZ):  - zajistí jej.◦
V případě žádosti o financování asistenta pedagoga (AP) žádá krajský úřad o
souhlas se zřízením funkce AP. ◦ V ostatních
případech zajistí finanční prostředky na jeho financování. ◦ Zařadí jej do příslušné platové třídy na základě
nejnáročnější činnosti, kterou vykonává. ◦
Zpracuje jeho náplň práce. ◦ V případě, že je AP
pověřen výkonem činností, které mají charakter nepřímé práce (např. tvorba
pomůcek), zajistí, aby úvazek AP obsahoval i časovou dotaci pro nepřímou práci.
◦ Pravidelně sleduje efektivitu jeho působení ve třídě
se žákem se SVP. ◦ Dbá, aby se stal AP členem týmu podílejícího se na
vzdělávání.

Podpůrná opatření
v práci pedagoga při vzdělávání dítěte se SVP:

• Dohlíží na aplikaci PO.

• Je zodpovědný za vedení
pedagogické dokumentace dítěte  delegované ředitelem školy.

• Spolupracuje s rodinou dítěte,
informuje o opodstatněných požadavcích rodiny a týkajících se úprav ve
vzdělávání (zejména souvisejících se zdravotním stavem žáka).

• Informuje zákonné zástupce dítěte
o důležitých skutečnostech ve vzdělávání, přenáší informace od svých kolegů v
pedagogickém sboru.

• Spolupracuje s poradenským
pracovníkem ŠPP a ŠPZ, je jeho hlavním konzultantem v hodnocení vzdělávání dítěte
se SVP, v případě potřeby zprostředkovává spolupráci s ostatními pedagogy.

• Vyhodnocuje úroveň třídního
klimatu, v případě potřeby realizuje činnosti směřující k jeho zlepšení, pří-
padně informuje vedení školy o potřebě zajištění odborné pomoci.

• V případě, že tak nečiní pověřený
pracovník, je koordinátorem tvorby a pravidelného vyhodnocování IVP.

• Sleduje a vyhodnocuje
efektivitu přítomnosti AP ve třídě, v níž je vzděláváno dítě se SVP

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními :

Podmínky pro vzdělávání dětí musí
vždy odpovídat individuálním potřebám dětí.
Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje
školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učitel zajišťuje tyto podmínky
s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními mateřská škola
zabezpečuje (případně umožňuje): shrnutí :

Ÿ  uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování
a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;

Ÿ  realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání
dětí;

Ÿ  osvojení pecifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám
a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní
hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;

Ÿ  spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby
spolupráci s odborníky mimo oblast školství;

Ÿ  snížení počtu dětí e třídě v souladu s právními předpisy;

Ÿ  přítomnost sistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.                              

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ NADANÝCH

 

Mateřská škola
vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky
k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho
individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí
nadaných.

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké
odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité
oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.

Vzdělávání dětí robíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně
různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno
i uplatnit a dále rozvíjet.

 VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ   DVOU AŽ  TŘÍLETÝCH

 

Předškolní období je zásadní
pro utváření celoživotních návyků , respektování pravidel a norem.Ve věku dvou
let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat.Potřebuje
stálý pravidelný denní režim- dostatek čas na realizaci činností, úpravu času stravování,
více klidu ¨-prostor k odpočinku běhen dne, více individuelní péče -
vzdělávací činnosti realizované důsledně v menších skupinách či
individuelně, srozumitelná a jednoduchá pravidla a řád určující mantinely jeho
chování a jednání.

Prostředí pro děti dvou až tříleté poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a
zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne. I pro toto věkové
období jsou voleny vhodné hračky i didaktické pomůcky, školní nábytek
(ergonomické parametry).

Organizace dne je sestavována tak, aby vyhovovala fyziologickým dětským
potřebám  (úprava pro děti 2 - 3 leté) a zásadám zdravého životního stylu.
Je možné organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální
situaci.

Z hlediska organizačního zajištění chodu je 2 - 3 letým dětem zejména individuálně
přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně
převlékání a stravování, zohledněn v souladu s právními předpisy počet dětí ve
třídě mateřské školy.

Úpravy RVP a TVP jsou především koncipovány z hlediska přijmutí opatření týkajících se
bezpečnostních , hygienických, psychosociálních, personálních podmínek, životosprávy,stravování,
organizace a obsahu vzdělávání,spolupráce s rodinou.

Věcné -materiální podmínky : přehodnocení vhodnosti některých stávajících hraček a
přesunutí do tříd , kde budou věkem dětem vyhovovat.Eliminace a zpřístupnění
vybavení třídy, ve které jsou nejmenší děti.Před počátkem školního roku po
Zápisu do mš je provedena revize vhodnosti vybavení, jak po stránce materiální,
technické, hygienické, bezpečnostní tak, aby odpovídalo počtu a věku dětí -
hračky, pomůcky, náčiní,materiál, doplňky.

Školní zahrady - pedagogové zajistí využívání pouze odpovídajícího zahradního vybavení školy
vzhledem k věku dětí.

Vybavení vhodným sedacím nábytkem - zohledňujícím menší tělesnou výšku dvouletých dětí,
podpora správného držení těla při sezení....

Vyčlenění prostoru pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí - pleny,vlhčené
obrousky, náhradní oblečení , nočníky....jejich, desinfekce, mytí.

Přebalovací stoly v umývárně při zajištění intimity dětí a blízkosti sprchy a umývadla
pg.

Na použité plenky jsou v umývárnách nášlapné kryté odpadkové koše , dodržování  zákona o odpadech  -180104 .

Ředitelka školy a učitelky na třídě dohodnou individuelně se zákonými zástupci dodávání plen,
hygienických vlhčených ubrousků. Vždy dodává zákonný zástupce dítěte.

I pro děti dvouleté platí povinnost splnění řádného očkování dle očkovacího kalendáře
České republiky.

Vzhledem k  individuální potřebě dětí bude upravován denní režim - spánek, odpočinek
, stravování  bude řešeno individuelně
s každým zákonným zástupcem zvlášť- způsob a rozsah stravování tak, aby
dítě pokud je v mš přítomno se stravovalo vždy - přesnídávka, oběd,
svačina, pitný režim.Děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků
3-6 let.

Spolupráce s rodinou - provázání vztahů mezi školou a rodinou tak, aby dítě cítilo
bezpečí.

Personální  podmínky: co největší souběžnost, personální posílení - chůvy.

Všichni pedagogové mají povinnost v rámci DVPP absolvovat školení na výše uvedené
téma dvouletých dětí - přenášení informací.

Pro úspěšné vzdělávání dětí od dvou let je nutné si uvědomovat specifika souvisejíci
s úrovní motoriky, jazykového, psychického vývoje dítěte, brát ohled na
jiné tempo rozvoje prosociálních vztahů mezi dětmi.Dvouleté dítě je
egocentrické, projevuje velkou touhu po poznání,
experimentuje,objevuje.Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se.
Neorijentuje se v prostoru a čase, žije tady a teď.Dvouleté dítě má velkou
potřebu aktivního pohybu a zároveň potřebuje častější odpočinek nejen po
stránce fyzické,ale i psychické.Rozdíly v psychomotorickém vývoji
jednotlivých dětí mohou být velmi výrazné.Proto je již zde nutné sledovat
pokroky konkrétního dítěte a neprovádět vzájemné srovnávání dětí.

Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností musí být přizpůsobeno možnostem a
schopnostem dětí. Podle toho učitel volí metody a formy práce. Děti se nejvíce
učí nápodobou, situačním učením,, často vyžadují opakování činnosti, potřebují
pravidelné rituály.Zpravidla se děti mladší tří let nedokážou soustředit delší
dobu,, pozornost udrží jen velmi krátkou dobu. Tomu se přizpůsobují činnosti,
průběžně se střídají, sladí se spontánní s řízeným. Největší prostor je
ponechán volné hře a pohybovým činnostem !!!!

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ ,
INDIVIDUELNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

Od 1. 1. 2017 se zavádí povinné předškolní vzdělávání. Školský zákon říká, že od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce
dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání,dopustí se přestupku podle§ 182 a
školského zákona.

Dítě, pro které je pš. vzdělávání
povinné se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce
nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuelní vzdělávání dítěte.

Na děti, které plní povinné
předškolní vzdělávání se nevztahuje povinnost řádného očkování dle očkovacího
kalendáře,

Děti, které plní povinné předškolní
vzdělávání a děti s odkladem školní docházky neplatí příspěvek na
vzdělávání - školné.

Formy plnění povinného předškolního vzdělávání

 


 1. Pravidelná denní docházka (školský zákon říká, že
       podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve
       vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn
       požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je
       povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.)

 2. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy.

 3. Individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez
       pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.

 4. Vzdělávání v zahraniční škole na území České
       republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Zákon stanoví , že zákonní zástupci mají povinnost
zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání  docházelo řádně do čkoly,

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího
plnění. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku
následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě
zahájí povinnou školní docházku. Pravidelné předškolní vzdělávání má formu
pravidelné denní docházky v pracovních dnech, mimo dny, na které připadá
období školních prázdnin. V době prázdnin je docházka dobrovolná. Rozsah
povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně od 8 do 12
hodin.

Zůstává právo dítěte vzdělávat se v mateřské
škole po celou dobu provozu v němž je vzděláváno.

Výjimku z povinnosti předškolního vzdělávání mají
děti, které předčasně nastoupí k plnění povinné školní docházky. Povinné
předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním
postižením.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná
v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví
ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je na webových
stránkách školy a nástěnce v hlavním vstupu do budovy. Období zápisu do
mateřské školy navazuje na období zápisu k základnímu vzdělávání.
Přednostní přijímání dětí stanovuje školský zákon takto: děti, které před
začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od
1.9.2017), nejméně třetího roku věku (účinnost od 1.9.2018), nejméně druhého
roku věku (účinnost od 1.9.2020). Podmínky k přijetí  jsou stanoveny v kritériích přijímání
dětí - trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu.

Jestliže se v MŠ vzdělává dítě pravidelně kratší
dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve
zbývající době, se zařazuje do téže třídy.

Podmínky pro omlouvání a uvolňování nepřítomnosti
dítěte. Předem známou absenci nebo náhlou absenci v rozsahu od jednoho dne
do 2 týdnů, zákonný zástupce dítěte oznámí buď osobně učitelce, nebo
telefonicky na telefonní číslo třídy, příp. elektronicky v den na který
připadá první den absence nejpozději do 8 hodin ráno. Absenci delší než 2 týdny
dokládá zákonný zástupce dítěte vždy písemně ředitelce MŠ s doložením
důvodů nepřítomnosti (potvrzení lékaře o nemoci dítěte, vyjádření zákonných zástupců
nelze-li doložit jiným způsobem např. dovolená, pobyt u prarodičů apod.).
V případě nedoložení absence dítěte delší než 2 týdny, doloží zákonný
zástupce dítěte důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Učitelka mš eviduje docházku své třídy. V případě
neomluvené absence nebo zvýšené absence neomluvené informuje ředitelku školy,
která toto vyhodnocuje. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy
pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při
pokračující absenci  ředitel školy zašle
oznámení o pokračující nepřitomnosti dítěte na OSPOD.

Každé dítě 
vykonávající povinné předškolní vzdělávání má tedy vytvořený omluvný
list, kam při  nástupu po absenci zákonní
zástupci omluví nepřítomnost dítěte, sdělí důvod , časové rozmezí a svým
podpisem ručí za správnost. Omluvné listy jsou uloženy ve třídě jako
dokumentace povinná.

V denní docházce jsou pš. děti označeny barevně
pro odlišení. V běžné denní docházce označujeme.... přítomen, nepřítomen a
na konci měsíce při rekapitulaci červeně označíme dny , kdy dítě nemá omluveno
v omluvném listě. Takto neomluvené dny urgujeme a v případě omluvení
označíme v poznámce, při neomluvení předáme ředitelce školy / do 14 dnů/.

Připomenutí - omluvena musí být i jednodenní absence.

Podmínky individuálního
vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude
individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část
školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen
toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu
školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání
nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno
řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení
zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo
trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně
vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled
oblastí,v nichž má být dítě vzděláváno - vychází ze SVP a TVP předškolní třídy,
Desatera předškolního dítěte , a to písemně, taktéž předá konkrétní termín
přezkoušení a náhradní termín přezkoušení - písemně.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v
jednotlivých oblastech dle RVP  a
případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a
termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se
ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku.
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit
účast dítěte u ověření.

Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu
vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce
dítěte nezajistil účast dítěte u ověření úroveň osvojování očekávaných výstupů
v jednotlivých oblastech, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mš o ukončení individuelního
vzdělávání nemá odkladný účinek. Po ukončení individuelního vzdělávání dítěte
nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje spojené s individuálním
vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.

Přístup ke vzdělávání a školským službám
za stejných podmínek jako občané ČR mají i občané členských států EU. Cizinci
z třetích států mají přístup za stejných podmínek pokud mají právo k pobytu
na území ČR na dobu delší než 90 dnů

ŠIKANA

 

Prevence proti šikaně - rizikového chování=
základ

 

Je to pro nás cesta jak pomoci dětem chránit se a chápat rizika a
nástrahy okolního prostředí..

 

Navýšili jsme množství akcí pro děti pořádaných Policií ČR a
Záchrannými systémy.

 

Pojem šikana je všem známý. I v MŠ se mohou již objevovat malí
agresoři, kteří jednou vyrostou a mohou stále ubližovat.  My učitelky i rodiče jim věnujeme velikou
pozornost už ve školce, abychom je usměrnili a ostatní uchránili. Proto
sledujeme všechny podezřelé projevy dětí a hned v zárodku kontaktujeme
rodiče (nebo oni nás) a spolupracujeme s nimi. Tento způsob nám zatím stačil,
ale problém rizikového chování může pokračovat ve vyšším věku, takže potom je
nutné spolupracovat s Centrem primární prevence a jinými odborníky. Naše
prevence: vštěpování bezpečného chování dětí, pěstování kladných vztahů mezi
dětmi, péče o zdraví, přírodu, správná životospráva, ostražitost
v blízkosti cizích lidí...

Bezpečné
prostředí ve škole: jak předcházet šikaně

Charakteristika
šikany

 Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů
vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které se v čase opakuje (nikoli
nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit
fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také
profesionálně. Šikana je dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocností
oběti, nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese.

Bezpečné
prostředí ve škole:

 Škola respektuje identitu a individualitu každého
svého člena, odmítá násilí a zneužití
moci v jakékoli podobě a přiznává riziko výskytu šikany. Je důležité,
aby škola tyto hodnoty jasně komunikovala směrem dovnitř školy i vně a zřetelně
je hájila a prosazovala (např. tím, že objeví-li se šikana, přistupuje škola k
řešení včasně a otevřeně).

 Je důležité, aby se na vytváření bezpečného
prostředí a předcházení šikany podílela celá škola. Stěžejní roli a
zodpovědnost za tuto oblast nese ředitel školy, jeho role a aktivní přístup k
problematice předcházení a řešení šikany je nenahraditelná .

 Škola má ze zákona jednoznačnou odpovědnost za
vytváření a udržování bezpečného prostředí, za ochranu žáků a jejich zdraví a
za předcházení vzniku jakýchkoli forem rizikového chování na škole, tedy i
šikany. Ředitel školy má zároveň odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví pro své zaměstnance, tedy také za prevenci šikany zaměřené na učitele.1

1 § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů

Vedení
školy pověří alespoň jednu osobu z řad
pedagogických pracovníků specifickými otázkami v prevenci a řešení šikany,
která se bude v tématu pravidelně vzdělávat - paní Maria Ivanecká. Tato
pověřená osoba by měla disponovat kompetencemi zejména k šetření a řešení
počáteční šikany a vyhodnocování potřeb školy ve vztahu k pokročilé šikaně.

Škola
zajistí informovanost všech svých členů
o tom, co je a co není šikanování, jak se zachovat ve chvíli, kdy je žák
nebo pedagog ohrožován agresory, a kam se může obrátit o pomoc. Žáci,
pedagogové i rodiče jsou srozumitelnou formou informováni o tom, na koho se
mají obrátit a jak a komu je možné si stěžovat, pokud nejsou spokojeni s
postupem pedagoga nebo školy - pedagogické a provozní porady, pohovory a
povídání s dětmi - neformální setkání rodičů s ředitelkou školy....

Škola
zajišťuje podporu a rozvoj pedagogů v
podobě dalšího vzdělávání; uvádějících učitelů pro začínající pedagogy;
dostupné intervize a/nebo supervize. Plán
dalšího vzdělávání pedagogů zahrnuje školení pedagogů a ve zvýšené míře
pracovníka pověřeného řešením šikany ,zejm. v prevenci šikanování, v oblasti
komunikace, řešení konfliktů, interakce mezi učitelem a žákem, v diagnostice
klimatu školní třídy, v ovlivňování postojů žáků v přijímání různosti, v
podpoře osobnostně-sociálního rozvoje

 Škola má zmapovanou síť pomoci pro žáky i pedagogy  a navazuje s ní v případě potřeby spolupráci
- pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum,  orgán sociálně právní ochrany dětí, krizové
centrum, zdravotnická zařízení, Policie ČR případně další odborníci).  

Odpovědnost
rodičů a komunikace školy s rodiči

 Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a
práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho
zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Rodičovskou odpovědnost
týkající se osoby dítěte vykonávají rodiče způsobem a v míře odpovídající stupni
vývoje dítěte. Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Dokud se dítě
nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými
opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení
sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a
veřejného pořádku. Rodiče pak mají být všestranně příkladem svým dětem, zejména
pokud se jedná o způsob života a chování v rodině.

Škola informuje hned na počátku
roku a na setkáních s rodiči  o
programu proti šikanování.

Ochrana dětí před šikanou v předškolním vzdělávání   Empirické zkušenosti potvrzují, že šikana se může objevovat už v mateřské škole (dále jen "MŠ").
Vyskytují se tam prvky šikany a spíše zárodečná stadia tohoto destruktivního fenoménu. Nicméně skrytá a neléčená počáteční šikana působí i zde velké škody a trápení, které zasáhnou děti, rodiče i pedagogy.  Škola musí zabezpečit minimální požadavky na ochranu dětí před šikanou. Po odborném a bezpečném rozkrytí šikany pedagog zvolí podle situace vhodný způsob nápravy, např.:

rozhovor s dítětem, které ubližuje - pedagog využije opatření, která v MŠ fungují, např. srozumitelně sdělí dítěti, že porušilo stanovená pravidla, vede jej v sociálně žádoucích projevech, navrhuje a ukazuje mu adekvátní varianty v projevech chování; samozřejmě, jakmile je to možné, ocení jeho zlepšení;

zavedení ochranného režimu oběti - v počátku pro jistotu MŠ nastaví přísnější dozor; v některých komplikovanějších případech
oběť a útočníka v rámci možností od sebe oddělí; není vhodné konfrontovat
agresora s obětí;

práce se skupinou - MŠ využije intervenční
program, v němž žáci získávají žádoucí vzory chování a zároveň se mohou
"dotknout" pocitů toho, komu je ubližováno; vhodné jsou činnosti podporující spolupráci, při nichž nejsou vítězové a poražení; využít se dají rovněž pohádky či příběhy a jejich dramatizace;   rozhovor se zákonnými zástupci dítěte agresora
- proběhne až tehdy, když je situace zmapovaná; důležitá je maximální snaha
získat je pro spolupráci; nejbezpečnější je, když rozhovor provede pracovník MŠ; rozhovor rodičů oběti s rodiči agresora je velmi rizikový.

Škola může zvolit i kombinaci výše uvedených metod.

Škola zajišťuje podporu a rozvoj pro své pedagogy v podobě kontinuálního plánu dalšího vzdělávání.

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování -nástěnky +www. stránky školy.

 

Sdělení pro rodiče :

 

Vážení rodiče,

jsme velmi rádi, že se naše škola zatím nepotýká s problémem šikany, ale to nic nemění na tom, že musíme být obezřetní . Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte  -na třídní učitele, či ředitele školy. Využít lze také naši emailovou korespondenci, která jde přímo k ředitelce školy - ms.mh@ volny.cz , která je k dispozici na webových stránkách školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Program mateřské školy Mírového hnutí 1680 proti
šikanování /ochrana dětí před šikanou v předškolním vzdělávání/

 

Definice šikany .

Pojmem šikana označujeme fyzické i psychické omezování, zastrašování, vyhrožování či agresivní chování vůči jedinci v kolektivu, a tento je vůči němu bezbranný.

Co šikana není ?

Šikanou nelze nazývat chování, kdy se dítě druhému posmívá bez vulgarizmů, ale oběť posměšky oplácí.

Šikana není občasná fyzická potyčka nebo hádka.

Šikana také není vyprovokované násilí, kdy jedinec nepříjemně provokuje svým chováním druhého a následuje trest. To, co na první pohled vypadá jako šikana, může být pouze odveta.

1.Postup a požadavky na ochranu dětí před šikanou v MŠ

a/ Učitelka odhadne závažnost chování, stanoví, zda jde o šikanu či nikoliv, případně stanoví formu šikany a
zvolí vhodný způsob nápravy

b/ Učitelka vede rozhovor s dítětem,
které ubližuje. Srozumitelně dítěti sdělí, že porušilo stanovená pravidla a
požádá jej o nápravu ve svém chování. Jakmile je to možné ocení učitelka jeho
zlepšení.

c/ Učitelka zavede přísnější dozor a oběť a útočníka v rámci možností od sebe oddělí. Konfrontaci agresora a oběti se snaží předejít.

d/Rozebírání situace ve třídě, rozhovor v komunitním kruhu (oběť, agresor, svědci).

e/ Rozhovor s rodiči dítěte - agresora, vede jej vždy učitelka MŠ a vždy až po důkladném zmapování situace. Snaží se získat rodiče pro spolupráci.

f/ Případná porada s odborným zařízením.

g/ Nápravná opatření k potrestání viníka.

h/ Informování ostatních pedagogických pracovníků školy.

 

2.Vzdělávání pracovníků -

pedagogičtí pracovníci se účastní vzdělávání a seminářů dle nabídky specializovaných pracovišť

3.
Primární prevence v mateřské škole

- nastavení a společné tvoření pravidel chování ve třídě

-
nastavení hodnocení a sebehodnocení chování dětí ve třídě

-
společný postup při náznaku patologického chování

4.
Ochranný režim

-
zákaz nevhodného chování je zakotven v pravidlech chování třídy

-
pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci jsou povinni si všímat chování dětí v době jejich pobytu ve škole

5.
Spolupráce s rodiči -

Rodiče dostanou veškeré informace na třídních schůzkách, povinností rodičů je oznámit škole jakoukoliv zjištěnou skutečnost -
podezření na nevhodné chování ve škole

6.
Spolupráce se specialisty - MŠ spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 11-koordinátor paní Maria Ivanecká

 

zÁvěrečná ustanovení

Účinnost a platnost Školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9 .2017

Tento Školní řád nahrazuje ŠŘ  z  5.11.2011

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich
účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.


 

 


 
 

 

vypracovala Mgr. Hana
  Lisecová Zimová
 

 

 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Navštivte fotogalerii

Novinky

12.09.2017 20:18

Nový projekt - Sportující mládež

Nový projekt - Sportující mládež - pro vaše děti.
29.09.2016 11:39

Opět velká gratulace

Naše děti se účastnily soutěže Jak se hasilo před 150 lety, kde Alexandra Malá získala 3. místo a obdržela krásné ceny. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školky. Mgr. Hana Lisecová Zimová
06.06.2016 13:43

Velká gratulace za skvělé umístění!

Naše děti se zúčastnily výtvarné soutěže Náš král  Karel IV, ve které získaly velmi hezká umístění :1. místo Anna Vraná - 3.tř. MH2. místo František Tulach - 3.tř. Dčestné uznání Martin Štěpán -...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.