Školní řád

 

Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

 

Upřesnění  výkonu, práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání   dětí v mateřské škole a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

 

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE   
 
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY                                                                 
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
 
PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
 
ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
 
DÍTĚ SE SVP, PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S  PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI
 
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH
 
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ DVOU AŽ TŘÍLETÝCH
 
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

ŠIKANA

 

DISTANČNÍ VÝUKA

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ          

 

 

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy, Praha 4, Mírového hnutí 1680, příspěvková organizace, v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) ve znění pozdějších změn a předpisů, Vyhláška MŠMT č. 14/2005 SB. o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších změn a předpisů ,  vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy, upravuje organizaci, provoz a řízení podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ: Mírového hnutí 1680 a v detašovaném pracovišti Donovalská 1862 .

 

 

Práva a povinností účastníků předškolního vzdělávání

 

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání a školní vzdělávací program.

Naše škola má školní vzdělávací program pod názvem Radostné dětství, který je veřejnosti přístupný v šatnách jednotlivých tříd.

 

Mateřská škola v rámci předškolního vzdělávání má tyto úlohy a cíle:

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního        vzdělávání,

 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými ve Školském zákoně a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Úmluvou o právech dítěte, Listinou základních práv a svobod, ustanoveními Školského zákona a ustanoveními platných vyhlášek o předškolním vzdělávání, školním stravování, ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších změn a předpisů.

 

Základní práva a povinnosti děti přijatých k předškolnímu vzdělávání:

Každé přijaté dítě má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

 

Dítě má právo na to:

Aby mu společností byla poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, …).

Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, kterým si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, …).

Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, …).

 

Povinnosti dětí:

Respektovat individuální potřeby ostatních dětí v kolektivu.

Dodržovat stanovená pravidla slušného a bezpečného chování.

Respektovat pokyny zaměstnanců školy.
                                                     

Základní práva a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání děti

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí -zákonní zástupci mají právo:

Být informováni o záměrech a koncepci MŠ.

Informovat se o chování, průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte v MŠ

Být respektováni -respektovat názory rodiny ze strany MŠ.

Účastnit se akcí pořádaných MŠ.

Půjčovat si knihy a odbornou literaturu z MŠ.

Promluvit s učitelkou přímo ve třídě (pokud je to naléhavé) nebo si domluvit schůzku.

Na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

Povinnosti zákonných zástupců, zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní:

zajistit aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení, na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

dokládat důvody nepřítomnosti dítěte,

oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky.

 

Základní práva a povinnosti zaměstnanců MŠ

Kompetence pracovníků jsou vymezeny v pracovních náplních.

Práva všech pracovnic:

0,5h přestávky v práci nejpozději po odpracování 6 hodin.

odmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem pokud by byl v rozporu s Úmluvou o právech dítěte.

vyjadřovat se a navrhovat změny v provozu MŠ a vzdělávací práci

možnost zapůjčení inventáře (zejména odborné literatury) se souhlasem ředitelky MŠ

Povinnosti všech pracovnic:

plnit příkazy ředitelky MŠ a její zástupkyně a přímo nadřízených pracovnic

dodržovat pracovní kázeň

plně využívat pracovní dobu, svůj příchod a odchod zapisovat do Knihy příchodů a odchodů, vést evidenci své přesčasové práce

dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožární předpisy.

ohlašovat ředitelce MŠ neprodleně všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje mající význam pro nemocenské pojištění a daň ze mzdy.

chránit majetek MŠ, řádně hospodařit s prostředky svěřenými organizací a řádně zacházet s inventářem MŠ.

telefon MŠ používat pouze ke služebním účelům, pouze v naléhavém případě k soukromým účelům.

uchovávat služební tajemství

respektovat práva dětí i rodičů

Ředitelka:

řídí a kontroluje veškerou činnost MŠ, odpovídá za pedagogické a hospodářské výsledky MŠ

rozhoduje o vzniku, změně a ukončení pracovního poměru

určuje svoje zástupce, stanoví pravomoci a odpovědnost jednotlivých pracovníků MŠ

stanovuje pracovní náplně a dobu

usměrňuje koncepci výchovy a vzdělávání v MŠ

odpovídá za vedení dokumentace v MŠ      

pečuje o odborný růst a pracovní podmínky všech pracovníků MŠ

zajišťuje opravy v MŠ

Zástupce ředitelky:

je jmenována ředitelkou MŠ

zastupuje ředitelku v plném rozsahu v době její nepřítomnosti.

Pedagogické pracovnice:

jejich práce vychází z pracovní náplně, Zákoníku práce a dále ze ŠVP, ročního plánu, závěrů pedagogických porad

dodržují školskou legislativu

odpovídají za úroveň výchovně vzdělávací práce jak ve třídě jí svěřené, tak MŠ jako celku.

jsou osobně zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracují až do doby, kdy je předají jiné pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zástupcům.

Provozní pracovnice:

jejich povinnosti vyplývají z pracovních náplní a provozního řádu MŠ.

uklízečka je přímo podřízená THP.

Pracovníci školní kuchyně:

podléhají vedoucím školní kuchyně, které jsou přímo podřízené ředitelce MŠ.

pracují podle pracovních náplní

řídí se Vyhláškou o školním stravování, Vyhláškou o Ochraně veřejného zdraví.

 

 

 

Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

                                                                  

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

 

Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy, a to až v příslušné třídě, do které dítě dochází. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy, třídním učitelkám.

Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v šatnách jednotlivých tříd.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy svolává pravidelné i mimořádné schůzky, neformální setkání s ředitelkou školy, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích:

Mateřská škola pomocí nástěnek a www stránek informuje rodiče o akcích školy.

Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu:

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu.

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu delší než dva týdny, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou mateřské školy, třídní učitelkou. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu…

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

Měsíční příspěvek MŠ – dále jen školné se řídí §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 školský zákon, § 6 Vyhlášky MŠMT č. 14/ 2005 Sb. O předškolním vzdělávání a Směrnicí MŠ o

stanovení výše úplaty, která je pravidelně novelizovaná.

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1. 9. pět a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon §123 odst. 2).

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 • úplata za kalendářní měsíc je splatná do 5. dne příslušného kalendářního měsíce,
 • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
 • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, každý obdrží vs, číslo účtu, a to písemně na začátku docházky – na začátku každého školního roku
 • úplata za předškolní vzdělávání se nesnižuje ani v případě, že dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, ani v případě, že docházka dítěte je omezena z jeho strany….
 • nezaplacení úhrady může být považováno za narušení provozu mateřské školy.
 • toto platí i pro děti nemocné a řádně omluvené z důvodu dovolené.
 • Osvobození od úplaty lze na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doložené potvrzením místně příslušného odboru sociální a státní sociální podpory pro každé čtvrtletí kalendářního roku a to do 15 dne následujícího měsíce

Úhrada úplaty za školní stravování 

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

 • úplata za kalendářní měsíc je splatná do 5. dne příslušného kalendářního měsíce,
 • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
 • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, rodiče obdrží vs číslo účtu – vždy na začátku docházky a školního roku
 • otázky týkající se stravování projedná rodič s ředitelkou školy.
 • rodič je povinen si včas zajistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet.
 • stravné za neodhlášené obědy bude započítáváno po celou dobu v plné výši.
 • stravování vždy zabezpečuje školní jídelna u příslušné mateřské školy.
 • stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a výší finančních normativů na nákup potravin.
 • týdenní jídelníček sestavuje kuchařka, je vyvěšen v šatně každé třídy+ www.msmh.cz
 • rodiče se řídí zásadami školního stravování a omlouvání dětí, které jsou rovněž vyvěšeny na nástěnkách každé třídy.
 • Zařízení školního stravování může stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva měsíce, nedohodne-li se se zákonným zástupcem nezletilého žáka jinak. Totéž platí i pro případ úhrady úplaty za předškolní vzdělávání.

Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy, řídí se školním řádem mateřské školy,

dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

 

Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání DÍTĚTE V MATEŘSKÉ škole

 

Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech tohoto školního řádu   

Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování.

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat. Dle zákona o vymáhání dluhů.

Ukončení doporučí v průběhu pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení.

 

 

 

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

Název: Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680

IČO 63833344

IZO 600036961

sídlo organizace Mírového hnutí 1680

Detašované pracoviště od 1. 9. 2009 : Donovalská 1862   

Zřizovatel: Úřad městské části Praha 11

MŠ hospodaří jako příspěvková organizace a je v ekonomicko- právní subjektivitě.

Statutární zástupce školy:   Mgr. Hana Lisecová Zimová

MŠ zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku, pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu pod názvem Radostné dětství

MŠ doplňuje rodinnou výchovu dítěte předškolního věku.

Součástí MŠ jsou dvě školní kuchyně.

Limit pedagogických pracovníků je každoročně součástí rozpočtu mzdových prostředků a jeho výše souvisí s počtem přijatých dětí v každém jednotlivém školním roce.

Posláním naší MŠ je:

rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů, potřeb a schopností vést je ke zdravému způsobu života, podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, na osvojování základních pravidel chování dítětem, podporovat získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

Napomáhat vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, poskytovat speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných.

MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu „ Radostné dětství“ se zaměřením na učení přirozenou cestou vlastního poznání a prožitku s využitím tvořivých, pohybových, výtvarných a pracovních aktivit, s nabídkou rozvoje komunikačních dovedností, logopedické péče a zájmových kroužků.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Každá třída má svůj denní organizační režim (program, uspořádání dne). Je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny, či aktuálně změněné potřeby dětí Při vstupu dítěte do MŠ uplatňujeme individuálně přizpůsobený adaptační režim, vždy se mohou rodiče a ředitelkou a učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu.

MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dítěte.

S učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jeho dítěte.    

Rodiče v součinnosti s MŠ pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygienických návycích (včetně používání toaletního papíru a splachování WC), uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Pomáhají MŠ při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě.

 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Výsledky vzdělávání – tzn. kompetence, které byly u dětí rozvinuty, jsou hodnoceny na základě ukazatelů dosaženého vzdělávání. Rozvoj kompetencí u jednotlivých dětí je veden v jejich záznamech.

Mateřská škola má 7 tříd se všeobecným zaměřením

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6,30 do 17 hodin. Provozní doba je pondělí až pátek, kromě státem uznaných svátků.

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

Informace jsou vždy zveřejněny na nástěnkách příslušných tříd a na webových stránkách mateřské školy.

Na základě písemné žádosti podané ředitelce školy nejpozději do 30 dnů před omezením provozu, přihlásí zákonný zástupce dítě na prázdninový provoz.

Postup při nevyzvednutí dítěte po 17 hod.

Učitelka telefonicky informuje ředitelku školy a zákonného zástupce, v případě nezastižení zákonného zástupce vyčká 1 hodinu v MŠ a poté informuje službu konající pracovnici orgánu sociálně právní ochrany dětí a Policii ČR (JM II Hráského) nebo vedoucí OSVZ. Poté bude sepsán protokol o nevyzvednutí dítěte a bude rozhodnuto o umístění dítěte do………(tato informace bude umístěna na vstupních dveřích do MŠ).

 Postup při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí zápisem k 1. září příslušného školního roku.

Termín přijímacího řízení je stanoven a to v období, které je stanoveno zákonem – od 2. do 16. května. Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě stanovených kritérií, která jsou předem zveřejněna na vývěsce a webových stránkách školy.

O termínech zápisu dětí do MŠ je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, časopisu MČ Klíč, či na webových stránkách mateřské školy.

Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, rozhodne ředitelka v rámci přijímacího řízení o zařazení dítěte do mateřské školy vydáním písemného dokumentu „ Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ “.

Při žádosti o přijetí dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. Povinné očkování se nevztahuje na děti docházející k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním či má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – vyjma dětí, které si plní povinné předškolní vzdělávání.

Zařazení zdravotně znevýhodněného dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemné žádosti zástupce dítěte, vyjádření pedagogicko- psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření a dětského lékaře.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pravidla docházky dítěte do MŠ

Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte.

Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. 

V případě dlouhodobější nepřítomnosti informovat průběžně.

Dlouhodobější nepřítomnost (14dnů a více) je nutné omluvit ředitelce školy.

K zamezení šíření nákaz a s ohledem na druhé děti není vhodné posílat do mateřské školy dítě s počátečními příznaky nemoci nebo dítě nedoléčené.

Pokud se v době přítomnosti dítěte v MŠ prokáže, že není v pořádku, bude rodič telefonicky vyrozuměn, aby své dítě vyzvedl a navštívil lékaře.

Věci potřebné do MŠ

Pohodlný oděv do třídy (tričko, tepláky, holčičky popř. sukýnku na gumu, zástěrku) malujeme, cvičíme, zpíváme, hrajeme si na koberci, stolujeme, sami se svlékáme a oblékáme při použití toalety atd.

Bačkory s pevnou patou (nevhodné jsou cvičky, pantofle)

Náhradní oděv a obuv pro pobyt venku na sport, do pískoviště (takový, který si dítě může ušpinit, cítí se v něm dobře a nemusí si dělat starosti, nedávejte dětem do školky značkové drahé věci, vše podepište)

Pyžamo

Kartáček na zuby, zubní pastu

Náhradní oděv do pytlíku v šatně (pro případ polití při stravování, kreslení, eventuálně pomočení)

Všechny věci by měly být řádně označeny- podepsány (např. fixou na textil), předejdete tak jejich záměně či ztrátě!

Se zákonným zástupcem dítěte, které používá pleny, bude dohodnut individuálně systém přinášení hygienických potřeb pro dítě – pleny, hygienické ubrousky, náhradní oblečení – dohodu provede ředitelka školy spolu s třídními učitelkami.

 

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu, který je flexibilní a přizpůsobuje se věku dětí:

6:30  -   8:30    doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí

                        pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání,

6:30 - 9:00      děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové             

                        aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky     

                        zaměřené především na hry a zájmovou činnost

9:00  -  9:20     ranní cvičení, hygiena, svačina

9:20  -12          řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání

dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd, příprava na pobyt venku. Minimální délka pobytu venku jsou dvě hodiny dopoledne.

                        Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem. PV – dvouhodinový.

(v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

12  -12:45        oběd a osobní hygiena dětí

12:45 -14:30   spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

                        individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:30 -17:00   odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými       

                        pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity       

                        dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

                       doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn dle věku dětí a v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

 

Organizace školního stravování

 

Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně prostorově umístěné v oddělené části mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. MŠ má dvě samostatné školní varny – Mírového hnutí 1680, Donovalská 1864.

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, v kterých probíhá vlastní stravování dětí.

 Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.  

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici volně nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ            

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

DĚTI SE DO MŠ PŘIJÍMAJÍ v době od 6,30 do 8,30 hod a kdykoliv během dne, pokud je pozdní příchod předem nahlášený (dle potřeby rodiny)

MŠ se z bezpečnostních důvodů zavírá. Budova MŠ je zamykána v 8,30 do 12.15 hod. a od 13 hod. do 15.00 hod. V tomto časovém období se musí použít zvonek u dveří kanceláře či školní jídelny a vyčkat příchodu personálu. Prosím, zvoňte!             

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci!! Pokud bude vyzvedávání trvalého charakteru, lze toto zaznamenat na speciální formulář podepsaný oběma zákonnými zástupci., Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvedáváním dítěte z MŠ jinou osobu, případně nezletilé dítě a to písemně, na formuláři PLNÁ MOC. Žádné osobní, telefonické či elektronické vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte.

Na začátku školního roku rodiče oznámí své telefonní číslo do zaměstnání nebo udají osobu, na kterou se může učitelka obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte v průběhu provozu. Současně mají povinnost ihned hlásit změny o telefonních číslech! Jiná osoba musí být zaznamenána na předchozím formuláři k pověření k vyzvedávání.

Rodiče jsou povinni sledovat termíny a časy chystaných akcí a přivádět děti včas. Není možně předávat dítě jiné pracovnici MŠ, v případě pozdního příchodu.

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.

Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.   

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.

 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

V případě pobytu venku, kde děti vykonávají sportovní aktivity, kde hrozí zvýšené riziko úrazu  - např. děti bobují, škola může vyžadovat ochranné pomůcky pro děti – např. helmy na hlavy. V případě, že rodiče nedodají ochranou pomůcku, dítě se aktivity neúčastní.

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze a v případě potřeby zavolají lékařskou pomoc, zajistí převoz zraněného do zdravotního zařízení.  Jsou též povinni bezodkladně informovat ředitelku. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školní úraz je definován jako úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávací činnosti v prostorách MŠ nebo při akcích konaných MŠ. Odpovědnost za škodu v případě dětí docházejících do MŠ se řídí ustanovením občanského zákoníku.

Každý úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. Při absenci dítěte v důsledku úrazu, na žádost rodičů nebo při možnosti trvalých následků se vyplní protokol o úraze.

Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ: odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.),

Rodiče plně odpovídají za vhodnost oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do MŠ (mohou např. zapříčinit úraz dítěte)

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

bezpečné přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech

skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci

skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky

vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny

při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč

za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané „zviditelňující“ vesty

Před každou vycházkou i návštěvou některé kulturní akce nebo před výletem, jsou děti poučeny o bezpečnosti. Dále je provedeno řádné poučení na začátku školního roku, o čemž je veden viditelný zápis v třídní knize.

Pobyt dětí v přírodě- využívají  se pouze známá bezpečná místa

pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)

při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

Sportovní činnosti a pohybové aktivity před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

Při chůzi po schodech učitelka dbá, aby se děti nestrkaly a přidržovaly se zábradlí

Při sportovních aktivitách dbá o bezpečnost dětí se zvýšenou pozorností, upozorňuje na nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc, nedovolí dětem bez dohledu zdolávat nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu

Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla zejména při využívání tělovýchovného nářadí a herních prvků na školní zahradě (neběhat mezi stolky, neházet s míči ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotouly, ze žebřin skákat pouze z určené výšky a pouze na žíněnku…), se kterými jsou seznamovány na začátku šk. roku a průběžně upozorňovány

pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

V případě konání akce, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy a je tedy dobrovolná a účast na ní je dána přítomností rodičů či jiného zákonného zástupce, ti za dítě plně odpovídají. Pokud se akce zúčastní dítě, které doposud nebylo předáno rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost pracovník školy, který byl dohledem pověřen. Pokud si rodiče vyzvedli dítě z MŠ a bezprostředně se přesunují na místo konání akce, dítě již není v mateřské škole a škola tedy již nenese odpovědnost za případný úraz z pohledu vyhl. č.64/2005 Sb. (úrazy dětí, mládeže a studentů).

V průběhu konání akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti, zejména:

Pokud se akce koná na zahradě mateřské školy, jsou rodiče seznámeni se zákazem použití herních prvků

Pokud se někomu přihodí úraz, je možnost vyžádání si první pomoci u zaměstnanců MŠ.

Pokud se jedná o akci, na které děti plní jednotlivé úkoly, jsou rodiče a děti seznámeni s požadavky a pravidly. Všechny zúčastněné osoby jsou povinny pokyny respektovat

Pracovní a výtvarné činnosti- při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy

Učitelky a rodiče nedovolují dětem nosit do MŠ nebezpečné hračky nebo předměty.

Učitelka nesmí odejít od dětí, při závažných důvodech zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ.

Zásady ochrany zdraví- do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené.  Podávání léků dítěti v mateřské škole na žádost rodičů nespadá do druhu práce učitele mateřské školy, tudíž tuto činnost učitelky vykonávat nesmějí.

Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu! MŠ nemá možnost organizačně ani provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění příznaku nemoci ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí z MŠ.

Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoli skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úraz…).

Vyskytne - li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce učitelce nebo ředitelce školy. Rodiče dodají potvrzení od lékaře, že toto dítě lze zařadit do kolektivu ostatních dětí. Po vyléčení infekčního onemocnění, přijímáme dítě zpět do MŠ s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho uzdravení (v zájmu ostatních dětí).  

Při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně pedikulózy, vši dětské) jsou neprodleně informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní zákonní zástupci. Při výskytu vší učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na ostatní děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoli školy a pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu je informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice. V případě dětí, které zákonní zástupci přivádějí děti do kolektivu opakovaně neodvšivené, bude informován příslušný orgán sociální péče.

Rodiče jsou povinni vybavit děti pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením umožňujícím volný a bezpečný pohyb dítěte a manipulaci s různým materiálem (písek, modelína, voda, barvy atd.). Do třídy i na pobyt venku je nutné mít jiné oblečení!       V létě pak vhodnou pokrývkou hlavy, slunečními brýlemi, ošetřit opalovacím krémem s ochranným faktorem.

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, déšť, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), nevychází s dětmi ven.

V celém objektu MŠ je zákaz kouření!!!          

MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za tři týdny, výměnu ručníků týdně, v případě potřeby i častěji. Každé dítě má svůj ručník i hřeben na místě s vlastní značkou.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.  Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screeningová vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Zacházení s majetkem mateřské školy

 

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání:

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k řešení (pokreslené stěny, drobné poškození hraček apod.). Pokud nezvládnou vyřešit situaci samy či s pomocí zaměstnanců školy, je nutná spoluúčast zákonných zástupců.

V případě poškození majetku školy většího rozsahu (rozbité okno, umyvadlo, šatní skříňka atd.) podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte.

 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi.

 

 

 

 

 

DÍTĚ SE SVP VE ŠKOLE A PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

  

Obecně se škola připravuje stejně jako před příchodem každého jiného dítěte a následně přizpůsobí podmínky pro vzdělávání, které vyžaduje míra (hloubka) SVP daného dítěte. Na prvním místě je celková vzdělávací atmosféra ve škole. Ta zahrnuje rovinu vztahovou, někdy hovoříme o klimatu školy a třídy, rovinu personální, zahrnující připravenost pedagogického sboru, a rovinu materiální. Ta zahrnuje nejen často zmiňovanou „bezbariérovost“ (tam, kde je jí třeba), ale i možnosti a ochotu školy pořídit potřebné pomůcky. Vše podstatné pro úspěch vzdělávání žáka se SVP mají v rukou učitelé. Samozřejmostí by proto mělo být alespoň zaškolení (např. na škole, kde s danou formou integrace mají dobré zkušenosti), případně zajistit učiteli potřebné kurzy a vzdělávání. Úplné minimum představuje pořízení dostupných metodických materiálů pro vzdělávání žáka s příslušným znevýhodněním.

Role rodiče – zákonného zástupce dítěte se svp:

Ve vzdělávání vycházíme z obecných ustanovení právních předpisů, které potvrzují rozhodující roli rodičů při formování osobnosti dítěte: „Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů… zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání…“ (§ 858 občanského zákoníku). Školský zákon stanoví právo rodiče zvolit pro své dítě školu (§ 36 odst. 5) a potvrzuje právo žáka na vzdělávání v běžné spádové škole. Také stanoví povinnost ředitele dítě ze školského obvodu přijmout (§ 36 odst. 7).

Novela školského zákona dává rodiči právo vyjádření či souhlasu v těchto věcech týkajících se vzdělávání dítěte se SVP:

a. žádost o poskytnutí poradenské služby,

b. Písemný informovaný souhlas s poskytováním PO 2.–5. stupně,

c. souhlas s poskytováním jiného PO stejného stupně než jen stanoveného v doporučení ŠPZ (s vyjádřením ŠPZ),

d. projednání ukončení poskytování PO školou (po vyjádření ŠPZ),

e. písemná žádost k zařazení dítěte do školy samostatně určené pro děti se zdravotním postižením (dle § 16 odst. 9),

f. při pochybnostech – návrh na projednání správného poskytování PO určený řediteli školy, g. žádost o revizi doporučení ke vzdělávání vydaného ŠPZ,

 h. podnět/stížnost České školní inspekci v některé z věcí uvedených výše.

Nový školský zákon posiluje odpovědnost rodičů dětí se SVP za jejich vzdělávání. Vyžaduje od nich aktivní spoluúčast. Obecně platí, že vše z výše uvedeného se musí dít v nejlepším zájmu dítěte. Princip stanovený Úmluvou o právech dítěte platí jak pro rodiče, tak pro školu.

 

VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ NADANÝCH

 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

 

 

 VZDĚLÁVÁNÍ   DĚTÍ   DVOU AŽ  TŘÍLETÝCH

 

Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. Potřebuje stálý pravidelný denní režim- dostatek čas na realizaci činností, úpravu času stravování, více klidu ¨-prostor k odpočinku běhen dne, více individuální péče – vzdělávací činnosti realizované důsledně v menších skupinách či individuálně, srozumitelná a jednoduchá pravidla a řád určující mantinely jeho chování a jednání.

Prostředí pro děti dvou až tříleté poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne. I pro toto věkové období jsou voleny vhodné hračky i didaktické pomůcky, školní nábytek (ergonomické parametry).

Organizace práce dne je sestavována tak, aby vyhovovala fyziologickým dětským potřebám  (úprava pro děti 2 - 3 leté) a zásadám zdravého životního stylu. Je možné organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Z hlediska organizačního zajištění chodu je 2 - 3 letým dětem zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, zohledněn v souladu s právními předpisy počet dětí ve třídě mateřské školy.

Úpravy RVP a TVP jsou především koncipovány z hlediska přijmutí opatření týkajících se bezpečnostních, hygienických, psychosociálních, personálních podmínek, životosprávy, stravování, organizace a obsahu vzdělávání, spolupráce s rodinou.

Věcné – materiální podmínky, přehodnocení vhodnosti některých stávajících hraček a přesunutí do tříd, kde budou věkem dětem vyhovovat. Eliminace a zpřístupnění vybavení třídy, ve které jsou nejmenší děti. Před počátkem školního roku po Zápisu do MŠ je provedena revize vhodnosti vybavení, jak po stránce materiální, technické, hygienické, bezpečnostní tak, aby odpovídalo počtu a věku dětí – hračky, pomůcky, náčiní, materiál, doplňky.

Školní zahrady – pedagogové zajistí využívání pouze odpovídajícího zahradního vybavení školy vzhledem k věku dětí.

Vybavení vhodným sedacím nábytkem – zohledňujícím menší tělesnou výšku dvouletých dětí, podpora správného držení těla při sezení. Vyčlenění prostoru pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí – pleny, vlhčené ubrousky, náhradní oblečení, nočníky, jejich desinfekce, mytí.

Přebalovací stoly v umývárně při zajištění intimity dětí a blízkosti sprchy a umývadla pedagogů.

Na použité plenky jsou v umývárnách nášlapné kryté odpadkové koše, dodržování zákona o odpadech -180104.

Ředitelka školy a učitelky na třídě dohodnou individuálně se zákonnými zástupci dodávání plen, hygienických vlhčených ubrousků. Vždy dodává zákonný zástupce dítěte.

I pro děti dvouleté platí povinnost splnění řádného očkování dle očkovacího kalendáře České republiky.

Vzhledem k individuální potřebě dětí bude upravován denní režim - spánek, odpočinek, stravování bude řešeno individuálně s každým zákonným zástupcem zvlášť- způsob a rozsah stravování tak, aby dítě pokud je v MŠ přítomno se stravovalo vždy – přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim. Děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků 3-6 let.

Spolupráce s rodinou – provázání vztahů mezi školou a rodinou tak, aby dítě cítilo bezpečí.

Personální podmínky: co největší souběžnost, personální posílení – chůvy.

Všichni pedagogové mají povinnost v rámci DVPP absolvovat školení na výše uvedené téma dvouletých dětí – přenášení informací.

Pro úspěšné vzdělávání dětí od dvou let je nutné si uvědomovat specifika související s úrovní motoriky, jazykového, psychického vývoje dítěte, brát ohled na jiné tempo rozvoje prosociálních vztahů mezi dětmi. Dvouleté dítě je egocentrické, projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se. Má špatnou orientaci v prostoru a čase, žije tady a teď. Dvouleté dítě má velkou potřebu aktivního pohybu a zároveň potřebuje častější odpočinek nejen po stránce fyzické, ale i psychické. Rozdíly v psychomotorickém vývoji jednotlivých dětí mohou být velmi výrazné. Proto je již zde nutné sledovat pokroky konkrétního dítěte a neprovádět vzájemné srovnávání dětí.

Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností musí být přizpůsobeno možnostem a schopnostem dětí. Podle toho učitel volí metody a formy práce. Děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, často vyžadují opakování činnosti, potřebují pravidelné rituály.  Zpravidla se děti mladší tří let nedokážou soustředit delší dobu, pozornost udrží jen velmi krátkou dobu. Tomu se přizpůsobují činnosti, průběžně se střídají, sladí se spontánní s řízeným. Největší prostor je ponechán volné hře a pohybovým činnostem!!!

 

 

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Od 1. 1. 2017 se zavádí povinné předškolní vzdělávání. Školský zákon říká, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle§ 182 a školského zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Na děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, se nevztahuje povinnost řádného očkování dle očkovacího kalendáře,

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky neplatí příspěvek na vzdělávání – školné.

Formy plnění povinného předškolního vzdělávání

 1. Pravidelná denní docházka (školský zákon říká, že podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.)
 2. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy.
 3. Individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.
 4. Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Zákon stanoví, že zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání docházelo řádně do školy,

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Pravidelné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, mimo dny, na které připadá období školních prázdnin. V době prázdnin je docházka dobrovolná. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně od 8 do 12 hodin.

Zůstává právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Výjimku z povinnosti předškolního vzdělávání mají děti, které předčasně nastoupí k plnění povinné školní docházky. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je na webových stránkách školy a nástěnce v hlavním vstupu do budovy. Období zápisu do mateřské školy navazuje na období zápisu k základnímu vzdělávání. Přednostní přijímání dětí stanovuje školský zákon takto: děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017), nejméně třetího roku věku (účinnost od 1. 9. 2018), nejméně druhého roku věku (účinnost od 1. 9. 2020). Podmínky k přijetí jsou stanoveny v kritériích přijímání dětí - trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu.

Jestliže se v MŠ vzdělává dítě pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době, se zařazuje do téže třídy.

Podmínky pro omlouvání a uvolňování nepřítomnosti dítěte. Předem známou absenci nebo náhlou absenci v rozsahu od jednoho dne do 2 týdnů, zákonný zástupce dítěte oznámí buď osobně učitelce, nebo telefonicky na telefonní číslo třídy, příp. elektronicky v den, na který připadá první den absence nejpozději do 8 hodin ráno. Absenci delší než 2 týdny dokládá zákonný zástupce dítěte vždy písemně ředitelce MŠ s doložením důvodů nepřítomnosti (potvrzení lékaře o nemoci dítěte, vyjádření zákonných zástupců nelze-li doložit jiným způsobem např. dovolená, pobyt u prarodičů apod.). V případě nedoložení absence dítěte delší než 2 týdny, doloží zákonný zástupce dítěte důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Učitelka eviduje docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené absence neomluvené informuje ředitelku školy, která toto vyhodnocuje. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte na OSPOD.

Každé dítě vykonávající povinné předškolní vzdělávání má tedy vytvořený omluvný list, kam při nástupu po absenci zákonní zástupci omluví nepřítomnost dítěte, sdělí důvod, časové rozmezí a svým podpisem ručí za správnost. Omluvné listy jsou uloženy ve třídě jako dokumentace povinná.

V denní docházce jsou předškoláci označeni barevně pro odlišení. V běžné denní docházce označujeme- přítomen, nepřítomen a na konci měsíce při rekapitulaci červeně označíme dny , kdy dítě nemá omluveno v omluvném listě. Takto neomluvené dny urgujeme a v případě omluvení označíme v poznámce, při neomluvení předáme ředitelce školy / do 14 dnů/.

Připomenutí – omluvena musí být i jednodenní absence.

 

Podmínky individuálního vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno – vychází ze SVP a TVP předškolní třídy, Desatera předškolního dítěte, a to písemně, taktéž předá konkrétní termín přezkoušení a náhradní termín přezkoušení – písemně.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle RVP  a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zpravidla druhý týden v listopadu a náhradní termín první týden v prosinci. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o ukončení individuálního vzdělávání nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR mají i občané členských států EU. Cizinci z třetích států mají přístup za stejných podmínek, pokud mají právo k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů

 

ŠIKANA

Prevence proti šikaně - rizikového chování= základ

Je to pro nás cesta jak pomoci dětem chránit se a chápat rizika a nástrahy okolního prostředí.

Navýšili jsme množství akcí pro děti pořádaných Policií ČR a Záchrannými systémy.

Pojem šikana je všem známý. I v MŠ se mohou již objevovat malí agresoři, kteří jednou vyrostou a mohou stále ubližovat.  My učitelky i rodiče jim věnujeme velikou pozornost už ve školce, abychom je usměrnili a ostatní uchránili. Proto sledujeme všechny podezřelé projevy dětí a hned v zárodku kontaktujeme rodiče (nebo oni nás) a spolupracujeme s nimi. Tento způsob nám zatím stačil, ale problém rizikového chování může pokračovat ve vyšším věku, takže potom je nutné spolupracovat s Centrem primární prevence a jinými odborníky. Naše prevence: vštěpování bezpečného chování dětí, pěstování kladných vztahů mezi dětmi, péče o zdraví, přírodu, správná životospráva, ostražitost v blízkosti cizích lidí…

Bezpečné prostředí ve škole: jak předcházet šikaně

Charakteristika šikany

 Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které se v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také profesionálně. Šikana je dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese.

Bezpečné prostředí ve škole:

 Škola respektuje identitu a individualitu každého svého člena, odmítá násilí a zneužití moci v jakékoli podobě a přiznává riziko výskytu šikany. Je důležité, aby škola tyto hodnoty jasně komunikovala směrem dovnitř školy i vně a zřetelně je hájila a prosazovala (např. tím, že objeví-li se šikana, přistupuje škola k řešení včasně a otevřeně).

 Je důležité, aby se na vytváření bezpečného prostředí a předcházení šikany podílela celá škola. Stěžejní roli a zodpovědnost za tuto oblast nese ředitel školy, jeho role a aktivní přístup k problematice předcházení a řešení šikany je nenahraditelná.

 Škola má ze zákona jednoznačnou odpovědnost za vytváření a udržování bezpečného prostředí, za ochranu žáků a jejich zdraví a za předcházení vzniku jakýchkoli forem rizikového chování na škole, tedy i šikany. Ředitel školy má zároveň odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro své zaměstnance, tedy také za prevenci šikany zaměřené na učitele.

1 § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Vedení školy pověří alespoň jednu osobu z řad pedagogických pracovníků specifickými otázkami v prevenci a řešení šikany, která se bude v tématu pravidelně vzdělávat –

Mgr. Maria Ivanecká. Tato pověřená osoba by měla disponovat kompetencemi zejména k šetření a řešení počáteční šikany a vyhodnocování potřeb školy ve vztahu k pokročilé šikaně.

Škola zajistí informovanost všech svých členů o tom, co je a co není šikanování, jak se zachovat ve chvíli, kdy je žák nebo pedagog ohrožován agresory, a kam se může obrátit o pomoc. Žáci, pedagogové i rodiče jsou srozumitelnou formou informováni o tom, na koho se mají obrátit a jak a komu je možné si stěžovat, pokud nejsou spokojeni s postupem pedagoga nebo školy – pedagogické a provozní porady, pohovory a povídání s dětmi – neformální setkání rodičů s ředitelkou školy….

Škola zajišťuje podporu a rozvoj pedagogů v podobě dalšího vzdělávání; uvádějících učitelů pro začínající pedagogy; dostupné intervize a/nebo supervize. Plán dalšího vzdělávání pedagogů zahrnuje školení pedagogů a ve zvýšené míře pracovníka pověřeného řešením šikany, zejména v prevenci šikanování, v oblasti komunikace, řešení konfliktů, interakce mezi učitelem a žákem, v diagnostice klimatu školní třídy, v ovlivňování postojů žáků v přijímání různosti, v podpoře osobnostně-sociálního rozvoje

 Škola má zmapovanou síť pomoci pro žáky i pedagogy a navazuje s ní v případě potřeby spolupráci - pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, orgán sociálně právní ochrany dětí, krizové centrum, zdravotnická zařízení, Policie ČR případně další odborníci).  

Odpovědnost rodičů a komunikace školy s rodiči

 Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Rodičovskou odpovědnost týkající se osoby dítěte vykonávají rodiče způsobem a v míře odpovídající stupni vývoje dítěte. Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Rodiče pak mají být všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování v rodině.

Škola informuje hned na počátku roku a na setkáních s rodiči o programu proti šikanování.

Ochrana dětí před šikanou v předškolním vzdělávání

 Empirické zkušenosti potvrzují, že šikana se může objevovat už v mateřské škole (dále jen „MŠ“). Vyskytují se tam prvky šikany a spíše zárodečná stadia tohoto destruktivního fenoménu. Nicméně skrytá a neléčená počáteční šikana působí i zde velké škody a trápení, které zasáhnou děti, rodiče i pedagogy.  Škola musí zabezpečit minimální požadavky na ochranu dětí před šikanou. Po odborném a bezpečném rozkrytí šikany pedagog zvolí podle situace vhodný způsob nápravy, např.:

 rozhovor s dítětem, které ubližuje - pedagog využije opatření, která v MŠ fungují, např. srozumitelně sdělí dítěti, že porušilo stanovená pravidla, vede jej v sociálně žádoucích projevech, navrhuje a ukazuje mu adekvátní varianty v projevech chování; samozřejmě, jakmile je to možné, ocení jeho zlepšení;

 zavedení ochranného režimu oběti - v počátku pro jistotu MŠ nastaví přísnější dozor; v některých komplikovanějších případech oběť a útočníka v rámci možností od sebe oddělí; není vhodné konfrontovat agresora s obětí;

 práce se skupinou - MŠ využije intervenční program, v němž žáci získávají žádoucí vzory chování a zároveň se mohou „dotknout“ pocitů toho, komu je ubližováno; vhodné jsou činnosti podporující spolupráci, při nichž nejsou vítězové a poražení; využít se dají rovněž pohádky či příběhy a jejich dramatizace;

 rozhovor se zákonnými zástupci dítěte agresora - proběhne až tehdy, když je situace zmapovaná; důležitá je maximální snaha získat je pro spolupráci; nejbezpečnější je, když rozhovor provede pracovník MŠ; rozhovor rodičů oběti s rodiči agresora je velmi rizikový.

Škola může zvolit i kombinaci výše uvedených metod.

Škola zajišťuje podporu a rozvoj pro své pedagogy v podobě kontinuálního plánu dalšího vzdělávání.

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování, nástěnky +webové stránky školy.

 Sdělení pro rodiče:

Vážení rodiče,

jsme velmi rádi, že se naše škola zatím nepotýká s problémem šikany, ale to nic nemění na tom, že musíme být obezřetní. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte  -na třídní učitele, či ředitele školy. Využít lze také naši emailovou korespondenci, která jde přímo k ředitelce školy – reditelka@msmh.cz, která je k dispozici na webových stránkách školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

 

Program mateřské školy Mírového hnutí 1680 proti šikanování /ochrana dětí před šikanou v předškolním vzdělávání/

 

Definice šikany.

Pojmem šikana označujeme fyzické i psychické omezování, zastrašování, vyhrožování či agresivní chování vůči jedinci v kolektivu, a tento je vůči němu bezbranný.

Co šikana není?

Šikanou nelze nazývat chování, kdy se dítě druhému posmívá bez vulgarizmů, ale oběť posměšky oplácí.

Šikana není občasná fyzická potyčka nebo hádka.

Šikana také není vyprovokované násilí, kdy jedinec nepříjemně provokuje svým chováním druhého a následuje trest. To, co na první pohled vypadá jako šikana, může být pouze odveta.

 1. Postup a požadavky na ochranu dětí před šikanou v MŠ

a/ Učitelka odhadne závažnost chování, stanoví, zda jde o šikanu či nikoliv, případně stanoví formu šikany a zvolí vhodný způsob nápravy

b/ Učitelka vede rozhovor s dítětem, které ubližuje. Srozumitelně dítěti sdělí, že porušilo stanovená pravidla a požádá jej o nápravu ve svém chování. Jakmile je to možné ocení učitelka jeho zlepšení.

c/ Učitelka zavede přísnější dozor a oběť a útočníka v rámci možností od sebe oddělí. Konfrontaci agresora a oběti se snaží předejít.

d/ Rozebírání situace ve třídě, rozhovor v komunitním kruhu (oběť, agresor, svědci).

e/ Rozhovor s rodiči dítěte – agresora, vede jej vždy učitelka MŠ a vždy až po důkladném zmapování situace. Snaží se získat rodiče pro spolupráci.

f/ Případná porada s odborným zařízením.

g/ Nápravná opatření k potrestání viníka.

h/ Informování ostatních pedagogických pracovníků školy.

 1. Vzdělávání pracovníků.

pedagogičtí pracovníci se účastní vzdělávání a seminářů dle nabídky specializovaných pracovišť

3. Primární prevence v mateřské škole

- nastavení a společné tvoření pravidel chování ve třídě

- nastavení hodnocení a sebehodnocení chování dětí ve třídě

- společný postup při náznaku patologického chování

4. Ochranný režim

- zákaz nevhodného chování je zakotven v pravidlech chování třídy

- pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci jsou povinni si všímat chování dětí v době jejich pobytu ve škole

5. Spolupráce s rodiči –

 Rodiče dostanou veškeré informace na třídních schůzkách, povinností rodičů je oznámit škole jakoukoliv zjištěnou skutečnost – podezření na nevhodné chování ve škole

6. Spolupráce se specialisty - MŠ spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 11- koordinátor Mgr. Maria Ivanecká.

 

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka v mateřské škole. U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají jednou denně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

 U takto malých dětí není vhodné realizovat synchronní on-line výuku déle než 30 min. denně, pro udržení sociálního kontaktu a motivaci postačují 1-2 on-line setkání učitele s dítětem týdně. V případě realizace skupinových hovorů např. prostřednictvím mobilních telefonů rodičů je vhodné rozdělit předškolní děti do menších, tří až pětičlenných skupinek, ve kterých má konkrétní dítě více prostoru pro vlastní komunikaci a které umožňují lépe udržet pozornost.

Každá třída stanoví hodinový rozsah a časové vymezení distanční výuky v malých skupinách, a to dvakrát týdně pro každou třídu. Ve dnech, kdy není online výuka, učitelky umisťují materiály na webové stránky do záložky své třídy. Vzdělávání probíhá v souladu se školním programem Radostné dětství a plány jednotlivých tříd, které z něj vychází. V podstatě učitelky pokračují ve výuce tak, jako by děti byly ve škole, ale forma je upravena vzhledem k distanční výuce. Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí.

Na základě deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely například grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod. Doporučení učitele by měla vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. Žádoucím postupem mateřských škol tak bude nejen nabídka rozvojových aktivit pro všechny, ale také aktivit individuálně cílených, které by co nejlépe odpovídaly potřebám konkrétního dítěte.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Účinnost a platnost Školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy č. j.288/20

a je účinný od 1. 9. 2020

Tento Školní řád nahrazuje ŠŘ  platný k datu  1. 9. 2019

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 

 

 

vypracovala Mgr. Hana Lisecová Zimová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

08.06.2021 14:02

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.
11.12.2020 10:47

Dárečky pro seniory

Děti z obou budov mateřské školy vyráběly dárky do Domov Seniorů na Praze 4 a 10. Dárečky byly s velkými díky přijaty a po třídenní karanténě se dostanou i k babičkám a dědečkům.
03.11.2020 11:22

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.  
26.08.2020 10:02

Směrnice mimořádné opatření od 1.9.2020

Vážení rodiče, milí přátelé, Vzhledem k tomu, že se blíží 1.9.2020, ráda bych Vás tímto na začátku tohoto závazného sdělení pozdravila, popřála hodně zdraví a přidala přání co nejúspěšnějšího zvládnutí nového školního roku, které nám komplikuje epidemiologická situace, se kterou jste všichni...
28.01.2020 07:38

Sbírka víček - ukončení

Vážení rodiče, sbírka plastových víček pro Adámka je na přání jeho maminky ukončena. Všem, kteří pomáhali, velice děkujeme!!!   Protože máme na skladě velké množství víček z PET lahví a rádi bychom ve sběru plastových víček pokračovali, hledáme jiného odběratele. Víte-li o někom, kdo by...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.