Informace o nás

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE :

Název vzdělávacího programu : Radostné dětství

Název a adresa organizace : Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680 Mírového hnutí 1680, 149 00 Praha 4

Zřizovatelem je Městská část Praha 11  dnem 1.1.1996

statutární zástupce : Mgr. Hana Lisecová Zimová - ředitelka školy - tel. 602776674

IČO : 63833344

IZO : 600036961

Číslo jednací:

Platnost dokumentu : od 1.9.2017

Zpracovatel : Mgr. Hana Lisecová Zimová a kolektiv


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY


Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680 se nachází na území městské části Praha 11. Jedná se o osmitřídní mateřskou školu sídlištního běžného typu s celodenním provozem. Sídlo školy se nachází v ulici Mírového hnutí 1680, kde jsou čtyři třídy ve třídách s věkově stejně starými dětmi. V areálu školy je školní jídelna, technické zázemí a zahrada vybavená čtyřmi pískovišti a herními prvky a funkčním dopravním hřištěm se semafory, které bylo nyní vybaveno novými koloběžkami a odrážedly.


V Základní škole Donovalská je umístěna jedna třída nejstarších dětí předškolního věku a dětí s odkladem školní docházky. Třída se skládá ze dvou velkých místností, které jsou naprosto nově vybaveny multifunkčním nábytkem a zařízeny pro potřeby dětí daného věku.  Zde se děti stravují ve školní jídelně základní školy. Máme možnost využívat sportoviště, tělocvičnu a zahradu školy, kde máme též malou část vyhraženou na pískoviště a herní prvky.

V ulici Donovalská 1862 jsou tři třídy s věkově stejně starými dětmi. Škola je poměrně nově otevřena,vybavená multifunkčním nábytkem a celá je zrekonstruovaná pro potřeby předškolních dětí. Má nadstandardně vybavenou varnu školní jídelny a velice útulné hřiště se třemi pískovišti a dětskými herními prvky.

Prostory jednotlivých tříd jsou velké, světlé s vyhovujícím počtem místností a vybavení. Dopravní dostupnost je vyhovující - autobus, metro, parkoviště . V docházkové blízkosti jsou parky, les a volná dětská hřiště.

Všechna tři pracoviště jsou od sebe vzdálena cca 300m. Našim záměrem je to, aby naše škola  sloužila především dítěti, tedy jeho potřebě, hrám i poskytnutému vzdělávání i přiměřenému estetickému vzdělávání. Výrazným prostředkem, který uplatňujeme v naší práci, je výchova prostřednictvím uměleckých činností. Podstatným aspektem jsou estetické  - výtvarně 
pracovní, pohybově taneční činnosti a pěvecké činnosti.


Snažíme se o to, aby prospěch dítěte byl pro zaměstnance naší školy v každé situaci rozhodující a prvotní. / pro všechny zaměstnance - nejen pedagogické /

Zabezpečujeme zdravý rozvoj a prospívání dítěte, snažíme se uspokojovat všechny jeho potřeby. Spolu s všestrannou a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí je naším hlavním pedagogickým záměrem dítě cílevědomě vést, vychovávat a vzdělávat, a tak mu poskytnout dobré základy do života i dalšího vzdělávání.

Jedním ze stěžejních bodů práce je důležitost úspěšného vstupu dítěte do základní školy. Proto v našem předškolním zařízení vytváříme dětem takové vzdělávací podmínky, aby v průběhu předškolního vzdělávání dostatečně rozvíjelo svůj všestranný potenciál a aby v době, kdy opouští naší školu, disponovalo požadovanými schopnostmi, dovednostmi, poznatky a postoji,
optimálně odpovídajícími jeho osobním možnostem a došlo k maximálnímu rozvoji klíčových kompetencí ve všech dílčích oblastech.. Bereme na zřetel individuelní zvláštnosti a jinou míru schopností za předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet se a učit se jiným tempem. Naše učitelky respektují vrozené i získané osobní dispozice, přirozené rozvojové i osobnostní rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Podporují takový způsob vzdělávání, který je pro rozvoj a učení dítěte příznivý, vhodný a především přirozený.


Naše pojetí vychází z myšlenky, aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a všemu potřebnému učit, musí se cítit spokojené. Víme, že to, jak se dítě v MŠ cítí a co prožívá, je velmi důležité. Vždyť zdravé sebevědomí, důvěra ve vlastní schopnosti, prosociální postoje, vstřícný a otevřený vztah ke společnosti i ke světu jsou tím nejcennějším, co jim může mateřská škola umožnit získat.

Do naší práce patří snaha a soustředění veškerého úsilí k tomu, abychom vytvořili takové prostředí, které vítá a oceňuje odlišnosti, popírá diskriminaci, předsudky, respektuje kulturní rozdíly a zmírňuje jazykové bariery u dětí odlišných národností .Dává rovné příležitosti dětem se speciálními výchovnými potřebami - škola proto zabezpečuje nadstandardní výuku češtiny....našim úkolem je vybudovat a vytvořit atmosféru školy - prostředí, které pečuje o všechny a je otevřené všem. Jde o filozofii, která předznamenává, že musíme vytvořit unifikovaný systém výchovy a vzdělání všech dětí dohromady při zachování kvality. Máme na vědomí, že každý člověk je jiný - odlišný a my se snažíme vytvořit atmosféru školy tak, že  naše prostředí akceptuje každého jedince a jeho odlišnost, kdy je normální být jiný a hlavně je důležité, že nad touto odlišností se již nikdo nepozastavuje. Není a ani nebude jednoduché toto prostředí vytvářet a prohlubovat jeho základy. Základem je poznání , že všechny děti mají nějaké dary nebo nadání, které mohou být přínosem pro ostatní a jejich odlišnost nás může obohatit. Inkluze je tedy cíl i metoda, jejíž pomocí naše učitelky vytváří ve třídě prostředí - společenství, které si váží dětí s postižením, cizinců, dětí nadaných ...váží si všech ..a nejen váží,ale i , aby se cítily dobře, jistě a aby věděly, že ostatní přijímají je samé i jejich projevy. Součástí této filozofie je i přesvědčení, že každý člověk získává tím, když se naučí lépe rozumět druhým a vážit si jich.


Náš školní vzdělávací program je vytvořen na základě osobnostně orientovaného modelu, který umožňuje individuální získávání dovedností a návyků. Vycházíme z toho, že dítě předškolního věku se rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity a nejlépe zapamatovatelná je vlastní zkušenost podbarvená emociálním zážitkem - učí se na základě činností, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se tím, co samo dělá, co si samo zkusí. Úkolem pedagogů je postupovat cílevědomě, ale proces vzdělávání staví na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice učitelkou promyšleně vedeno, ale nepociťuje vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné. Dítě je ovlivňováno vším, čeho se v MŠ účastní, co prožívá, co se v jeho okolí děje a s čím se setkává. Velmi značný důraz je kladen na zdravý životní styl a pohybové aktivity dětí, které se snažíme zařazovat během celého dne. Specifickými jsou plavání a míčové sporty pro děti. V den, kdy probíhá plavání mají ostatní děti zařazenou pohybovou aktivitu.


Práce s dětmi a pracovní program pro děti v rámci celoročního výchovně vzdělávacího procesu je velmi pestrý a různorodý. Proto se snažíme do výchovně vzdělávacího procesu zařazovat dle aktuální potřeby nejnovější přístupy a formy - přes vedení třídy didaktickým stylem s nabídkami aktivit až po diferenciaci a individualizaci v jednotlivých integrovaných blocích. Naučili jsme se a aplikujeme i informace - činnosti, které jsme "okoukali" z mimoškolních činností kroužků, zdokonalili a prohloubili jsme je v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a takto vylepšené je aplikujeme do dennodenní práce. Pokud mimoškolní činnost vede učitelka z naší školy, vykonává tak mimo svou pracovní dobu. Na třídních schůzkách pro rodiče nových dětí + v září na informativních schůzkách jsou rodiče informováni o možnosti a nabídce nadstandardních aktivit, které se každý rok mění dle zájmu dětí a rodičů. Jsou upozorněni na to, že se jedná pouze o nadstavbu výše popsaných činností a zároveň jsou upozorněni na to, že všechny tyto aktivity probíhají průběžně a v různých formách během dne v rámci běžného dne a jsou našimi pedagogy nenásilnou formou aplikovány do výchovně vzdělávacího programu. Jsou upozorněni na to, že všechny děti v naší škole mají plnohodnotný program. Paní učitelky mimo rámec přímé výchovně vzdělávací práce u dětí vykonávají dozor na kroužcích - placených aktivitách, které jsou mimo plavání v odpoledních hodinách a nenarušují výchovně vzdělávací program. Nemalou pozornost věnujeme " problému " dnešní doby - logopedii.Náprava řeči je velmi důležitou součástí denní práce s dětmi - řečový vzor, procvičování komunikativních dovedností, práce odborného logopeda - lékaře, kooperace s rodinou. Následně pověřená učitelka na všech budovách provádí po své pracovní době pravidelně procvičování komunikativních dovedností.


Na škole, ve všech třídách, kde jsou děti předškolního věku probíhá propracovaná a promyšlená předškolní příprava, která děti systematicky připravuje na školu - nejde jen o získávání potřebných vědomostí, dovedností a návyků, ale i pomalé " přivyknutí " na školní hodinu, režim třídy ZŠ. Dále je kladen důraz na individuální přístup, práci s jednotlivci, cizinci....Každé dítě má své vlastní desky s výsledky svých prací....  Nově od září 2017 bude probíhat výuka českého jazyka pro cizince, která je zaměřena na seznamování s jazykem, adaptaci, překonávání překážek a úskalí. Velký důraz bude opět kladen na individuální přístup. Naše snaha vede k tomu, aby děti co nejméně " zatěžovala " neznalost jazyka. V kolektivu máme paní učitelku, která má aprobaci na učitelství českého jazyka, takže tato výuka bude zajišťována profesionálně. I nadále bude velmi velký důraz kladen na spolupráci s rodinou - neformální setkávání s ředitelkou školy a zaměstnanci, pracovní
tvořivé dílny, akce pro rodiče a veřejnost .....


V našem programu se snažíme zařazovat zdravý životní styl, a to nejen do stravování.... Do stravovacího programu se denně snažíme zařazovat prvky zdravé výživy, paní kuchařky obohacují jídelníček dětí novými pokrmy...recepty hledáme na www.zdravá jídelna.cz , některé pokrmy vytvářejí paní kuchařky na základě vlastních zkušeností - receptur, a to při dodržování spotřebních košů . Chceme, aby strava byla pestrá, dětem chutnala a při tom všem byla i zdravá ....


 

Od jara roku 2009 se plně všemi silami za pomoci a podpory zřizovatele - Městské části Praha 11 zaměřujeme na zřízení, vybavení a úspěšné otevření dvou detašovaných pracovišť. CHceme touto cestou poděkovat všem, kteří nám v tomto úsilí podali pomocnou ruku .

Snažíme se o maximalní propojení všech našich pracovišť, což nejlépe dosáhneme propojováním společných akcí, spoluprací, návštěvami a společnou prací na školním vzdělávacím programu , kde by snad kromě specifik jednotlivých budov neměl být žádný rozdíl - zní to trochu jako klišé, ale chceme vytvořit JEDNU ŠKOLKU......

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Navštivte fotogalerii

Novinky

22.02.2018 09:41

Vážení rodiče a přátelé školy

V tomto týdnu zakoupila škola pro dvě předškolní třídy 3D panely, které jsou vynikající pomůckou pro přípravu na školu. Jde o aktivní výukovou pomůcku, která dětem obohatí průběh získávání...
12.09.2017 20:18

Nový projekt - Sportující mládež

Nový projekt - Sportující mládež - pro vaše děti.
29.09.2016 11:39

Opět velká gratulace

Naše děti se účastnily soutěže Jak se hasilo před 150 lety, kde Alexandra Malá získala 3. místo a obdržela krásné ceny. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školky. Mgr. Hana Lisecová Zimová

© 2009 Všechna práva vyhrazena.