Informace o nás

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE :

Název vzdělávacího programu : Radostné dětství

Název a adresa organizace : Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680 Mírového hnutí 1680, 149 00 Praha 4

Zřizovatelem je Městská část Praha 11  dnem 1.1.1996

statutární zástupce : Mgr. Hana Lisecová Zimová - ředitelka školy - tel. 602776674

IČO : 63833344

IZO : 600036961

Platnost dokumentu : od 1.9.2017

Zpracovatel : Mgr. Hana Lisecová Zimová a kolektiv

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí 1680 se nachází na území městské části Praha 11. Jedná se o sedmitřídní mateřskou školu sídlištního, běžného typu s celodenním provozem.

Sídlo školy se nachází v ulici Mírového hnutí 1680, kde jsou čtyři třídy ve třídách s věkově stejně starými dětmi. V areálu školy je školní jídelna, technické zázemí a zahrada vybavená čtyřmi pískovišti a herními prvky a funkčním dopravním hřištěm se semafory, které bylo nyní vybaveno novými koloběžkami a odrážedly.

V ulici Donovalská 1862 jsou další tři třídy s věkově stejně starými dětmi. Škola je poměrně nově otevřena, vybavená multifunkčním nábytkem a celá je zrekonstruovaná pro potřeby předškolních dětí. Má nadstandardně vybavenou varnu školní jídelny a velice útulné hřiště se třemi pískovišti a dětskými herními prvky.

Prostory jednotlivých tříd jsou velké, světlé s vyhovujícím počtem místností a vybavení. Dopravní dostupnost je vyhovující – autobus, metro, parkoviště.

V docházkové blízkosti jsou parky, les a volná dětská hřiště.

Všechna pracoviště jsou od sebe vzdálena cca 300m.

Našim záměrem je to, aby naše škola sloužila především dítěti, tedy jeho potřebě, hrám i poskytnutému vzdělávání i přiměřenému estetickému vzdělávání.

Výrazným prostředkem, který uplatňujeme v naší práci, je výchova prostřednictvím uměleckých činností. Podstatným aspektem jsou estetické, výtvarně pracovní, pohybově taneční činnosti a pěvecké činnosti.

Snažíme se o to, aby prospěch dítěte byl pro zaměstnance naší školy v každé situaci rozhodující a prvotní / pro všechny zaměstnance – nejen pedagogické /.

Zabezpečujeme zdravý rozvoj a prospívání dítěte, snažíme se uspokojovat všechny jeho potřeby. Spolu s všestrannou a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí je naším hlavním pedagogickým záměrem dítě cílevědomě vést, vychovávat a vzdělávat, a tak mu poskytnout dobré základy do života i dalšího vzdělávání.

Jedním ze stěžejních bodů práce je důležitost úspěšného vstupu dítěte do základní školy. Proto v našem předškolním zařízení vytváříme dětem takové vzdělávací podmínky, aby v průběhu předškolního vzdělávání dostatečně rozvíjelo svůj všestranný potenciál a aby v době, kdy opouští naší školu, disponovalo požadovanými schopnostmi, dovednostmi, poznatky a postoji, optimálně odpovídajícími jeho osobním možnostem a došlo k maximálnímu rozvoji klíčových kompetencí ve všech dílčích oblastech. Bereme na zřetel individuální zvláštnosti a jinou míru schopností za předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet se a učit se jiným tempem. Naše učitelky respektují vrozené i získané osobní dispozice, přirozené rozvojové i osobnostní rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Podporují takový způsob vzdělávání, který je pro rozvoj a učení dítěte příznivý, vhodný a především přirozený.

Naše pojetí vychází z myšlenky, aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a všemu potřebnému učit, musí se cítit spokojené. Víme, že to, jak se dítě v MŠ cítí a co prožívá, je velmi důležité. Vždyť zdravé sebevědomí, důvěra ve vlastní schopnosti, prosociální postoje, vstřícný a otevřený vztah ke společnosti i ke světu jsou tím nejcennějším, co jim může mateřská škola umožnit získat.

Do naší práce patří snaha a soustředění veškerého úsilí k tomu, abychom vytvořili takové prostředí, které vítá a oceňuje odlišnosti, popírá diskriminaci, předsudky, respektuje kulturní rozdíly a zmírňuje jazykové bariery u dětí odlišných národností. Dává rovné příležitosti dětem se speciálními výchovnými potřebami – škola proto zabezpečuje nadstandardní výuku češtiny, našim úkolem je vybudovat a vytvořit atmosféru školy – prostředí, které pečuje o všechny a je otevřené všem. Jde o filozofii, která předznamenává, že musíme vytvořit takový systém výchovy a vzdělávání všech dětí dohromady při zachování kvality.

Máme na vědomí, že každý člověk je jiný – odlišný a my se snažíme vytvořit atmosféru školy tak, že naše prostředí akceptuje každého jedince a jeho odlišnost, kdy je normální být jiný a hlavně je důležité, že nad touto odlišností se již nikdo nepozastavuje. Není a ani nebude jednoduché toto prostředí vytvářet a prohlubovat jeho základy. Základem je poznání, že všechny děti mají nějaké dary nebo nadání, které mohou být přínosem pro ostatní děti, a jejich odlišnost nás může obohatit. Jde o to, že pomocí metod a forem práce naše učitelky vytvářejí ve třídě prostředí – společenství, které si váží dětí s postižením, cizinců, dětí nadaných …váží si všech, a nejen váží, ale i, aby se děti cítily dobře, jistě a aby věděly, že ostatní přijímají je samé i jejich projevy. Součástí této filozofie je i přesvědčení, že každý člověk získává tím, když se naučí lépe rozumět druhým a vážit si jich. Je to velmi zdlouhavý proces, který potřebuje spoustu času, trpělivosti a znalostí.

Náš školní vzdělávací program je vytvořen na základě osobnostně orientovaného modelu, který umožňuje individuální získávání dovedností a návyků. Vycházíme z toho, že dítě předškolního věku se rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity a nejlépe zapamatovatelná je vlastní zkušenost podbarvená emociálním zážitkem - učí se na základě činností, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se tím, co samo dělá, co si samo zkusí. Úkolem pedagogů je postupovat cílevědomě, ale proces vzdělávání staví na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice učitelkou promyšleně vedeno, ale nepociťuje vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné. Dítě je ovlivňováno vším, čeho se v MŠ účastní, co prožívá, co se v jeho okolí děje a s čím se setkává. Postupujeme od nejjednoduššího ke složitějšímu. Teprve když dítě pochopí a zvládne jednu činnost, vědomost, návyk či informaci, tak pokračuje k další.

Velmi značný důraz je kladen na zdravý životní styl a pohybové aktivity dětí, které se snažíme zařazovat během celého dne. Specifickými jsou plavání a míčové sporty pro děti.

V den, kdy probíhá výuka plavání, mají ostatní děti zařazenou pohybovou aktivitu.

Práce s dětmi a pracovní program pro děti v rámci celoročního výchovně vzdělávacího procesu je velmi pestrý a různorodý. Proto se snažíme do výchovně vzdělávacího procesu zařazovat dle aktuální potřeby nejnovější přístupy a formy – přes vedení třídy didaktickým stylem s nabídkami aktivit až po diferenciaci a individualizaci v jednotlivých integrovaných blocích. Naučili jsme se a aplikujeme i informace – činnosti, které jsme „okoukali“ z mimoškolních činností kroužků, zdokonalili a prohloubili jsme je v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a takto vylepšené je aplikujeme do dennodenní práce. Pokud mimoškolní činnost vede učitelka z naší školy, vykonává tak mimo svou pracovní dobu.

Na třídních schůzkách pro rodiče nových dětí + v září na informativních schůzkách jsou rodiče informováni o možnosti a nabídce nadstandardních aktivit, které se každý rok mění dle zájmu dětí a rodičů. Jsou upozorněni na to, že se jedná pouze o nadstavbu výše popsaných činností a zároveň jsou upozorněni na to, že všechny tyto aktivity probíhají průběžně a v různých formách během dne v rámci běžného dne a jsou našimi pedagogy nenásilnou formou aplikovány do výchovně vzdělávacího programu. Jsou upozorněni na to, že všechny děti v naší škole mají plnohodnotný program. Paní učitelky mimo rámec přímé výchovně vzdělávací práce u dětí vykonávají dozor na kroužcích – placených aktivitách, které jsou mimo plavání v odpoledních hodinách a nenarušují výchovně vzdělávací program.

Ve spolupráci s rodiči pořádáme keramické dílny pro rodiče. Tato neformální setkání utužují a uvolňují vztahy, pomáhají probourávat bariéry a otevírat školu veřejnosti

Další aktivitou pro otevření školy a ukázky naší činnosti jsou „Předškolky“, kam mohou docházet děti s rodiči na ukázková odpoledne. Jedná se o děti, které teprve školku budou

navštěvovat. Děti i rodiče si takto neformálním způsobem školku okoukají, pomalu se zapojují, seznámí se s prostředím, chodem školy, učitelkami. Postupně nároky zvyšujeme. Tato činnost vede k velmi dobré prezentaci školy. Předškolky probíhají jednou týdně po provozu, a to od ledna do června.

Nemalou pozornost věnujeme „ problému „ dnešní doby – logopedii. Náprava řeči je velmi důležitou součástí denní práce s dětmi – řečový vzor, procvičování komunikativních dovedností, práce odborného logopeda, kooperace s rodinou. Následně pověřené učitelky na všech budovách provádí po své pracovní době pravidelně procvičování komunikativních dovedností.

Na škole, ve všech třídách, kde jsou děti předškolního věku probíhá propracovaná a promyšlená předškolní příprava, která děti systematicky připravuje na školu – nejde jen o získávání potřebných vědomostí, dovedností a návyků, ale i pomalé „ přivyknutí „ na školní hodinu, režim třídy ZŠ. Dále je kladen důraz na individuální přístup, práci s jednotlivci, cizinci. Každé dítě má své vlastní desky s výsledky svých prací, které si odnese domů.

Využíváme grantových programů a evropských výzev na podporu naší činnosti, a to jak od zřizovatele, MHMP, ministerstva školství, vnitra, a to nemalou měrou. Takto značně podpořena probíhá výuka českého jazyka pro cizince, která je zaměřena na seznamování s jazykem, adaptaci, překonávání překážek a úskalí. Velký důraz je opět kladen na individuální přístup. Naše snaha vede k tomu, aby děti co nejméně „zatěžovala„ neznalost jazyka. V kolektivu máme paní učitelku, která má aprobaci na učitelství českého jazyka, takže tato výuka je zajišťována profesionálně. Další paní učitelky absolvovaly kurz pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem, logopedické kurzy. Dvě učitelky mají kurz asistenta pedagoga pro děti s odlišným mateřským jazykem. Mezi pedagogy je značný zájem o tyto kurzy a činnosti. Na škole je aktivní speciální pedagog, který je k dispozici dětem i rodičům. Pomáhá řešit situace, které nastanou během roku a jsou v jeho kompetenci.

Získali jsme projekt Erasmus + , který jsme plně využili a získali jsme spoustu informací ohledně digitalizace v mateřské škole. Tyto informace aplikujeme do každodenní práce s našimi dětmi. Nakoupili jsme pomůcky pro děti předškolního věku, byla vytvořena pomocná kuchařka pro pedagogy, která je součástí školního vzdělávacího programu.

I nadále je velmi velký důraz kladen na spolupráci s rodinou – neformální setkávání s ředitelkou školy a zaměstnanci, pracovní tvořivé dílny, akce pro rodiče a veřejnost, online přednášky pro rodiče.

Máme vytvořeny polytechnické dílničky pro děti a koutky živé přírody. Učíme děti pěstovat rostliny, starat se o ně, dávat jim potřebnou péči.

Snažíme se omezovat používání plastů, vedeme děti k ochraně prostředí a třídění odpadu. Vysvětlujeme nezbytnost ochrany životního prostředí, význam, možnosti a hlavně učíme děti aktivnímu zapojení do procesu ochrany, oživení a podpory zachování naší planety. Zařazujeme programy Normální je nekouřit, Finanční gramotnost pro děti předškolního věku, Prevence rizikového chování, Kiberbezpečnost.

V našem programu se snažíme zařazovat zdravý životní styl, a to nejen do stravování…. Do stravovacího programu se denně snažíme zařazovat prvky zdravé výživy, paní kuchařky obohacují jídelníček dětí novými pokrmy. Recepty hledáme na www.zdravá jídelna.cz , některé pokrmy vytvářejí paní kuchařky na základě vlastních zkušeností – receptur, a to při dodržování spotřebních košů. Chceme, aby strava byla pestrá, dětem chutnala a při tom všem byla i zdravá. Zapojili jsme se do vzdělávacího programu pro děti organizovaného MHLMP s názvem Zdravá svačinka.

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

04.04.2024 07:26

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.  
13.11.2023 10:16

Výstava prací našich dětí na ÚMČ Praha 11

Krásný den, ráda bych Vás informovala o tom, že naše děti vytváří výtvarné práce pro výstavu s názvem "Z barevného podzimu do bílých Vánoc." Jedná se výstavu v budově ÚMČ Praha 11 Ocelíkova ulice. Začátek výstavy je počítán od 5.12.2023. Do tvorby se zapojují...
08.11.2023 12:03

Poděkování za materiální pomoc

Vážení a milí rodiče, velice si vážíme Vaší pomoci a děkujeme rodičům za materiální a jinou pomoc naší škole v tomto roce. Děkujeme rodičům Jakuba Jermáře, Yelyzavety Maznychko, Anežky a Adriany Kyptových, Idy Chýlové, Viktorie Kuchařové, Vojtěcha a Matěje Hájkových, Anety Stejskalové, Nely...
18.10.2023 09:09

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.