OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

 

Prosíme omlouvejte své děti jednou z těchto možností:

 
1. písemně do sešitu "ZPRÁVY OD RODIČŮ" v šatně dětí
 
2. SMS zprávou: ředitelce školy 602 776 674
                                       nebo
                         asistentce paní Syrové 721 418 162 
                                       
3. SMS zprávou na telefon třídní učitelce, pokud poskytne osobní číslo
 
Děti nelze omlouvat e-mailem, protože ve škole není možnost pravidelného kontrolování elektronické pošty. Vzhledem k organizačním možnostem nelze zatím omlouvat ani prostřednictvím Lyfle.
Děkujeme za pochopení.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu:

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu
a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu.

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu delší než dva týdny, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou mateřské školy, třídní učitelkou.. 

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu...

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných
menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

Omlouvání dětí vykonávajících povinné předškolní vzdělávání 

Podmínky pro omlouvání a uvolňování nepřítomnosti dítěte: 

Předem známou absenci nebo náhlou absenci v rozsahu od jednoho dne do 2 týdnů, zákonný zástupce dítěte oznámí buď osobně učitelce, nebo telefonicky na telefonní číslo třídy, příp. elektronicky v den na který připadá první den absence nejpozději do 8 hodin ráno. Absenci delší než 2 týdny dokládá zákonný zástupce dítěte vždy písemně ředitelce MŠ s doložením důvodů nepřítomnosti (potvrzení lékaře o nemoci dítěte, vyjádření zákonných zástupců nelze-li doložit jiným způsobem např. dovolená, pobyt u prarodičů apod.).
V případě nedoložení absence dítěte delší než 2 týdny, doloží zákonný zástupce dítěte důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Učitelka MŠ eviduje docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené absence neomluvené informuje ředitelku školy, která toto vyhodnocuje. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřitomnosti dítěte na OSPOD.

Každé dítě vykonávající povinné předškolní vzdělávání má tedy vytvořený omluvný list, kam při  nástupu po absenci zákonní zástupci omluví nepřítomnost dítěte, sdělí důvod, časové rozmezí a svým podpisem ručí za správnost. Omluvné listy jsou uloženy ve třídě jako dokumentace povinná.

V denní docházce jsou PŠ děti označeny barevně pro odlišení. V běžné denní docházce označujeme.... přítomen, nepřítomen a na konci měsíce při rekapitulaci červeně označíme dny, kdy dítě nemá omluveno v omluvném listě. Takto neomluvené dny urgujeme a v případě omluvení označíme v poznámce, při neomluvení předáme ředitelce školy /do 14 dnů/.

Připomenutí - omluvena musí být i jednodenní absence.

 

Zásady školního stravování a omlouvání dětí: 

 

Přihlašování ke stravování 

Při nástupu každého dítěte rodiče vyplní Přihlášku ke stravování. 

 

Odhlašování obědů 

Odhlašování předem do 13:00 hodin předchozího dne absence, 

v pondělí do 8:30 hodin.  

 

První den neomluvené absence /neomluvené z hlediska stravování/ 

První den je možno oběd si vyzvednout ve třídě 11:45 –12:15 hodin.  

 

Závazné přihlášení obědů 

Závazné přihlášení obědů na dobu posledního týdne před Vánoci a posledního týdne před letními prázdninami - konkrétní datum bude vždy včas sděleno prostřednictvím formulářů na třídě a bude probíhat takto: paní učitelky obdrží seznamy dětí na třídě, kde u všech dětí provedou zjištění, kdo bude v těchto dnech navštěvovat mateřskou školu, rodiče tuto informaci stvrdí svým podpisem. V případě nepřítomnosti dítěte učitelky tuto informaci zjistí telefonicky. Přihlášení dětí v těchto dnech je závazné s povinností zaplatit. Pokud dítě onemocní, nelze již stravné odhlásit, ale rodiče si mohou každý den pro oběd dojít do mateřské školy. Tyto informace se týkají i letního provozu. Toto platí pouze a jedině v těchto účetně výjimečných dnech. 

 

Úhrada stravného 

Na účet dle daných osobních údajů – každý strávník obdrží vlastní údaje písemně. 

Celodenní stravování od 1.9.2023 50 . 

Stravování dětí s odkladem školní docházky 52 Kč.  

Dle zásad školního stravování lze oběd odhlásit nejpozději den předem. 

Pokud se dítě bez předchozí omluvy nedostaví, oběd má počítaný, v tom případě si jej rodiče mohou vyzvednout /z talířů MŠ/ do přinesených nádob ve třídě 11:45 – 12:15 hodin. 

Pokud si rodiče v této době oběd nevyzvednou, bude rozdán ostatním dětem jako přídavek. Dle hygienických norem nelze skladovat a jinak uchovávat uvařená jídla ve školní jídelně či v celém zařízení MŠ. Toto platí pouze první den absence dítěte, o které rodiče předem nevědí - možnost vyzvednutí oběda. 

V případě, že dítě s celodenní taxou za oběd odchází po obědě domů, má nárok na odpolední svačinu, která je mu vydána v poledne při odchodu domů. 

Ze všech těchto pokynů jasně vyplývá povinnost rodičů nahlásit příchod svého dítěte do zařízení po absenci předem. 

 

Omlouvat lze písemně do sešitu zpráv rodičů na třídách či telefonicky (preferujeme formu SMS). 

 

Vyhledávání

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

Zpravodaj naší školky

25.06.2024 07:11

Poděkování

Vážení rodiče, milí přátelé a příznivci naší školy. Ráda bych Vám tímto poděkovala za takřka bezproblémovou atmosféru tohoto končícího školního roku. Velice si vážím Vaší spolupráce, pomoci a tolerance, kterou jste nám věnovali. Moc děkuji za materiální a ostatní pomoc naší škole. Všem dětem přeji...
04.04.2024 07:26

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fond Sidus

Děkujeme všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili.  
13.11.2023 10:16

Výstava prací našich dětí na ÚMČ Praha 11

Krásný den, ráda bych Vás informovala o tom, že naše děti vytváří výtvarné práce pro výstavu s názvem "Z barevného podzimu do bílých Vánoc." Jedná se výstavu v budově ÚMČ Praha 11 Ocelíkova ulice. Začátek výstavy je počítán od 5.12.2023. Do tvorby se zapojují...
08.11.2023 12:03

Poděkování za materiální pomoc

Vážení a milí rodiče, velice si vážíme Vaší pomoci a děkujeme rodičům za materiální a jinou pomoc naší škole v tomto roce. Děkujeme rodičům Jakuba Jermáře, Yelyzavety Maznychko, Anežky a Adriany Kyptových, Idy Chýlové, Viktorie Kuchařové, Vojtěcha a Matěje Hájkových, Anety Stejskalové, Nely...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.